BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzychcy Katarzyna (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie)
Title
Dotacje na działalność gospodarczą jako narzędzie oddziaływania na rynek pracy
Grants for Business as A Tool for Labour Market Impact
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 9-18, tab., bibliogr.10 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Rynek pracy, Dotacje, Działalność gospodarcza
Labour market, Subsidies, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanym ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej części przedstawione zostały dokumenty zawierające zapisy dotyczące procesu i zasad ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w obecnej perspektywie finansowej. Następnie zaprezentowane zostały założenia jednego z projektów, który dotyczył tematyki dotacji i który został zrealizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie przedstawionych materiałów, a przede wszystkim uzyskanych wskaźników w prezentowanym projekcie, zrodziła się refleksja nad zasadnością i warunkami udzielania wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to issues concerning the award of a grant to start a business funded by the European Union. In the first part of the presented documents containing records of the process and the rules to apply for funds from the European Social Fund in the current financial perspective. Then presented the foundation of one of the projects, which dealt with issues of subsidies and which has been carried out in the province of West. On the basis of the material, and most of all the indicators obtained in the presented project was born to reflect on the pertinence and conditions of support in the form of non-repayable grants to start a business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Derbiszewski K., Witczak H., Jackowiak J., Dura T., Krasiński P., Duda-Szymańska A., Romaniak A., Dobre praktyki. Identyfikacja dobrych praktyk w projektach z zakresu rynku pracy, PARP, Warszawa 2005. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
  2. Węgrzyn G., Wybrane problemy ograniczania bezrobocia, w: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. ht t p://w w w.efs.gov.pl / Dok u ment y/ List s/ Dok u ment y%20 prog r amowe/ Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pd f.
  4. ht t p://w w w.efs.gov.pl / Dok u ment y/ List s/ Dok u ment y%20 prog r amowe/ Attachments/89/SzOPPOKL_1_lipca_2012.pdf.
  5. http://www.wup.pl/files/content/w/dokumentacja62_27072009.pd f.
  6. http://www.wup.pl/index.php?id=1270.
  7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
  8. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu