BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Title
Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech
The Impact of Information of Technology on the Flow of Knowledge in the High-tech Enterprises
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 277-284, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przepływ informacji w organizacji, Technologia informacyjna, Systemy informatyczne, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie informacją, Przepływ informacji, Przemysł wysokich technologii, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne, Badania statystyczne, Przepływ wiedzy
Flow of information within the organization, Information Technology (IT), Computer system, Knowledge management, Information management, Data flow, High-tech industry, Pharmaceutical company, Statistical surveys, Knowledge flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamika współczesnej gospodarki, jej sieciowość, wirtualizacja, niematerialność powodują, że przedsiębiorstwo musi stać się zorganizowaną jednostką, nastawioną na generowanie nowych wartości opartych na wiedzy. W kontekście funkcjonowania każdej organizacji wiedza staje się zasobem strategicznym, służącym budowaniu przewagi konkurencyjnej. Właściwe jej wykorzystanie, transfer oraz tworzenie umożliwiają systemy informatyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych zrealizowanych na grupie przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego. Firmy te należą do przedsiębiorstw wysokich technologii, zwanych również przedsiębiorstwami wiedzy. W badaniach zidentyfikowano oraz określono wpływ systemów informatycznych na przepływ wiedzy. Do przykładowych rozwiązań informatycznych zaliczono Internet, w tym strony www, pocztę elektroniczną, intranet, ekstranet, systemy zarządzania dokumentami, portale korporacyjne, hurtownie danych oraz inne bazy wiedzy. Zarządzanie wiedzą to nie tylko inicjatywy w zakresie technologii informatycznych, lecz również działania w obszarze kultury organizacyjnej, struktury organizacyjnej oraz motywacji. Systemy informatyczne bowiem nie zastąpią człowieka, który jest głównym właścicielem wiedzy, lecz będą zmierzały w kierunku coraz lepszego i szybszego jej przetwarzania oraz udostępniania. (abstrakt oryginalny)

The dynamics of the modern economy, its network nature, virtualization, intangibility, makes it necessary for the company to become an organized entity focused on generating new knowledge-based values. In the context of the functioning of any organization, knowledge is becoming a strategic resource, used to create a competitive advantage. Its proper utilization, transfer and creation is possible with a use of information systems. This paper presents the results of research carried out on a group of pharmaceutical sector companies. These are high-tech companies, also known as knowledge companies. The study identified the influence of information systems on the flow of knowledge. Among the examples of IT solutions was the Internet including websites, e-mail, intranet, extranet, documents management systems, enterprise information portals, data centers, and other knowledge databases. Knowledge management means not only the information technology initiatives, but also activities in the area of organizational culture, organizational structure and motivation, because information systems will not replace human, who is the main owner of knowledge, but they will move towards better and a faster processing and sharing of this knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa 2005.
  2. Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
  3. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  4. Kubiak K., Badania sektora high-tech - sektora opartego na wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją teoria i praktyka, red. M. Morawski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
  5. Nauka i Technika w roku 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  6. EAEPC, W kierunku silnego i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Europie, czerwiec 2006 roku, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu