BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efektywność programów wsparcia osób bezrobotnych w Szczecinie
The Effectiveness of Unemployment Assistance Programs in Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 19-24, tab.,rys., bibliogr.10 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Rynek pracy, Dotacje, Działalność gospodarcza
Labour market, Subsidies, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomimo rosnącego znaczenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, kraje członkowskie UE zachowują wiele swobody w organizacji i realizacji polityki rynku pracy. Ta opcjonalna wolność polityki dotyczy szczególnie równowagi pomiędzy środkami aktywnymi i pasywnymi, a także szczególnej konstrukcji poszczególnych środków. Dlatego w artykule przedstawiono skuteczność programów pomocy dla bezrobotnych w Szczecinie, gdyż środki aktywnej polityki rynku pracy - takie jak szkolenia, staże, pomoc w poszukiwaniu pracy - są powszechnie stosowane w Szczecinie do walki z bezrobociem. (abstrakt oryginalny)

Despite the increasing importance of the European Employment Strategy, the EU member countries retain much discretion in the organization and implementation of Labour Market Policies. This discretionary policy freedom applies particularly to the balance between active and passive measures as well as to the specific design of individual measures. Therefore this paper presents the effectiveness of unemployment Assistance Programs in Szczecin, because measures of Active Labour Market Policy - such as training, internships and job search assistance - are widely used in Szczecin to combat unemployment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS, Warszawa 2008.
  2. http://szczecin.gazeta.pl.
  3. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
  4. Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
  5. Maksim M., Efektywność programów zatrudnienia w Polsce - przegląd badań, w: Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Pracowania Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., Toruń 2010.
  6. Nagel K., Smandek I.M., Polityka Rynku Pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
  7. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  8. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu