BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński), Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze unijne a bezrobocie
Eu funds and unemployment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 35-51, tab., bibliogr.14 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Rynek pracy, Dotacje, Działalność gospodarcza
Labour market, Subsidies, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z teoretycznej perspektywy wyższe wydatki na fundusze UE nie muszą prowadzić do wyższego ogólnego poziomu zatrudnienia. Zamiast tego, ich skuteczność zależy w szczególności od tego, czy fundusze strukturalne są stosowane jako dotacje kapitałowe lub jako inwestycje w kapitał ludzki, co jest przedmiotem wykształcenia populacji, jak również prowadzi do elastyczności rynku pracy. Główne cele programów strukturalnych UE i funduszy obejmują wspieranie tworzenia miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia. Unijne fundusze skierowane są do polskich projektów, które promują wzrost zatrudnienia w Polsce. Dlatego finansowany z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 świadczy o zaangażowaniu się Polski w inwestowanie w ludzi i ich umiejętności oraz o gotowości do podejmowania wyzwań, przed którymi obecnie staje. Położenie większego nacisku na edukację i szkolenia wydaje się być najlepszym sposobem na zwalczanie bezrobocia, wykluczenia społecznego oraz wyrównywania różnic między regionami. (abstrakt oryginalny)

From a theoretical perspective higher expenditures on EU funds do not necessarily lead to higher total employment levels. Instead, its effectiveness depends, in particular, on whether structural funds payments are used as capital subsidies or as human capital investment and it is subject to the educational attainment of the population as well as to the labour market tightness. The main objectives of the EU's Structural Fund programmes include supporting job creation and reducing unemployment. The EU funds Polish projects that promote the growth of employment in Poland. Therefore Poland's ESF Operational Programme for 2007-2013 - Human Capital - is evidence of the country's commitment to investing in people and their skills and determination to tackle the challenges Poland faces. More education and training is the key instrument for combating unemployment, social exclusion and strong regional disparities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu, Warszawa 2012. http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Docu ments/ Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Operacyjnego_Kapital_ %20Ludzki_za- _2011_r.pdf.
 2. http://www.mpips.gov.pl.
 3. Lis S., Proces dostosowanie gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, WSE, Tarnów 2000.
 4. Niklewicz K., (Nie)doceniony "Kapitał ludzki", "Gazeta Wyborcza" 2010, 11.10.2010.
 5. Niklewicz K., (Nie)doceniony "Kapitał ludzki", "Gazeta Wyborcza" 2010, 11.10.2010. Nehring A., Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, ABRYS, Kraków 2001.
 6. Noga M., Rynek Pracy w Polsce w dobie Integracji Europejskiej i Globalizacji, CEDEWU, Warszawa 2009.
 7. Raport. Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 8. Specjalne programy unijne, http://www.rzeszutek.pl.
 9. Specjalne programy unijne, http://www.rzeszutek.pl. Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w 2011 roku, Warszawa 2012.
 10. Stan wdrażania PO KL na 31 października 2011 r., http://www.efs.gov.pl.
 11. Stan wdrażania PO KL na 31 października 2012 r., http://www.efs.gov.pl.
 12. Szymańska A., Polityka zwiększenia efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje dla Polski, Centrum Europejskie National, Warszawa 2004.
 13. www.wup.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu