BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska-Pieśla Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wielowymiarowa rola kultury w rozwoju gospodarczym regionów
Multidimensional role of culture in the development of economic regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 53-63, bibliogr.12 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Gospodarka kreatywna, Przemysł, Kultura, Rozwój gospodarczy
Creative economy, Industry, Culture, Economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sektory kultury i sektory kreatywne są jednymi z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki światowej i oferują one nowe możliwości wzrostu dla krajów rozwijających się. W dobie kryzysu światowego przemysły te postulują zmianę spojrzenia na wyznaczanie sposobów, metod i kierunków strategicznego rozwoju. Istotna jest rola rządów mogących odegrać rolę katalizatora wzrostu gospodarczego, poprzez prowadzenie polityki koniecznej do wzmocnienia kreatywnej gospodarki. W ogólnym ujęciu pobudzenie kreatywnych sektorów gospodarki może w istotny sposób przyczynić się do wzrostu dobrobytu, w szczególności dla państw rozwijających się i poszukujących sposobów dywersyfikacji gospodarek, odpornych na przyszłe kryzysy gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The cultural industries and the creative industries are among the most dynamic sectors of the word economy and offered new growth opportunities for developing countries. Times of crisis offer opportunities to look at new options, approaches, and strategic directions. The article outlines how governments can play a catalytic role by putting in place the policies needed to strengthen their creative economies. Overall, the creative economy sectors can contribute a lot to growth and prosperity, especially for developing countries seeking to diversify their economies and build resilience to future economic crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 2. Creativ Economy Report, UNCTAD, http://www.intracen.org.
 3. Creative Industries Taskforce British Goverrnment, Department of Culture Media and Sport, Londyn 1998.
 4. Europejski program działań na rzecz kultury w globalizującym się świecie, http:// ec.europa.eu
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Bruksela, COM(2012), http://ec.europa.eu.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu "Kreatywna Europa", Bruksela KOM(2011), http://ec.europa.eu.
 7. Szczepańska-Woszczyna K., Metody i techniki TQ, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 8. The Economy of Culture in Europe, (KAE 2007), http://ec.europa.eu.
 9. www.artscouncil.org.uk.
 10. www.cida.co.uk
 11. www.cultuurinvest.be.
 12. www.european-circle.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu