BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szukalski Stanisław Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka rynku pracy wobec transgraniczności procesów biznesowych i globalizacji
Labour market policy vs trans-border business processes and globalisation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 79-92, bibliogr.16 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Globalizacja oświaty, Usługi, Praca, Polityka rynku pracy
Globalization of education, Services, Labour, Labour market policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja oraz transgraniczny transfer potencjału wytwórczego prowadzi do szybkiej zmiany struktury popytu na pracę. Również postęp techniczny narzuca nowe wymogi dla rynku pracy. Można powiedzieć, iż współczesna gospodarka jest gospodarką nietrwałości, zmieniają się zawody, wymogi kwalifikacyjne. Wymienione procesy będą się pogłębiać. Zmiany na lokalnych i regionalnych rynkach pozostają w ścisłej korelacji z tendencjami globalnymi. Dlatego w pierwszej kolejności należałoby zastanowić się nad globalnymi czynnikami determinującymi zmiany na rynku pracy, co stanowi przedmiot rozważań w pierwszym fragmencie opracowania. Kolejne części artykułu poświęcone są problemom elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy rynku pracy określanym pojęciem "flexicurity" oraz wyzwaniom dla polityki społecznej i polityki rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Globalisation as well as trans-border transfer of production potential leads to fast changes of labour demand structure. Also technical progress dictates new requirements for labour market. We can say that contemporary economy is not permanent, professions change as well as requirements and qualifications. The problems mentioned are going to deepen. Changes in local and regional markets are strictly correlated with global tendencies. Regional markets are not isolated. That is why we should first of all concentrate on global factors that determine the changes on labour market and that is the subject of the first part of this study. Other parts of the article describe the problem of flexibility and safety of labour market, which is also called "flexicurity", as well as social and market policies challenges. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bell, D., The Coming of Post-Industrial Society, A. Venture in Social Forcasting, London 1973 (Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt- New York 1975),
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
 3. Dordick H.S., Wang G., The Information Society. A  Retrospective View, Sage Publications, Inc 1993.
 4. European Comission, Toward Common Principles of Flexicurity: more and better jobs through flexibility and security, Office for Official Publications of the European Communication, Luxembourg 2007.
 5. Flexicurity bezpieczny i elastyczny rynek pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 6. Fourastie J., Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Koeln 1969.
 7. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Warszawa 2008.
 8. Kryńska E., Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowych Unii Europejskiej i Polski, w: Flexicurity w  Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, red. E. Kryńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 9. Report by the European Expert Group on Flexicurity, Flexicurity Pathways. Turning hurdles into stepping stone, Brussels, June 2007.
 10. Szukalski S.M., Współczesne trendy rozwoju a wiedza i  gospodarka oparta na wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 11. Szukalski S.M., Offshoring usług badawczych a innowacyjność gospodarki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 579, Ekonomiczne problemy usług nr 47, Szczecin 2010.
 12. Szukalski S.M., Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, "Acta Universitatis Lodziensis" 2007, Folia Oeconomica nr 213, Łódź 2007.
 13. Szukalski S.M., Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, "Acta Universitatis Lodziensis" 2007, Folia Oeconomica nr 213, Łódź 2007.
 14. UNCTAD, World Investment Report 2010, Investing in a Low- Carbon Economy, New York and Geneva, 2010.
 15. Wilthagen T., Tros F., The concept of "Flexicurity". A new approach to regulating employment and labour markets, Tilburg University, Flexicurity Research Paper 2003.
 16. World Population Prospects: http://esa.un.org/unpp, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu