BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Kamil (Uniwersytet Szczeciński), Szymański Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wspieranie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Niemiec na przykładzie wojew ództwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii
Förderma SSna hmen der Gesc häftst ätigkeit in grenzna hen Regionen Polens und Deutsc hlands an Beispiel der Wojewodsc haft Westpommern und Mecklenburg -Vorpommern
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 135-146, bibliogr.13 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Innowacje, Kapitał ludzki
Innovations, Human capital
Note
streszcz., Zsfg.
Abstract
W artykule przedstawiono specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych warunków i źródeł finansowania innowacyjnych inicjatyw. Celem artykułu jest porównanie polskiego systemu wspierania innowacyjności w firmach, z systemem niemieckim. Hipotezą badawczą jest natomiast twierdzenie, że oba systemy są ze sobą porównywalne a poziom oraz liczba źródeł finansowania innowacyjnej gospodarki w obu regionach są zbliżone. Autorzy w swoich rozważaniach opierają się na własnych badaniach empirycznych prowadzonych w latach 2004-2012. (abstrakt oryginalny)

Im vorliegendem Artikel wurde auf die Spezifik der Firmenführung in der grenznahen Region der Wojewodschaft Westpommern, sowohl in Polen als auch in Deutschland, hingewiesen, mit besonderer Berücksichtigung regionaler Bedingungen und Finanzierungsquellen für innovative Initiativen. Das Ziel des vorliegenden Artikels ist der Vergleich polnischen Systems zur Innovationsförderung der Unternehmen mit dem deutschen Fördersystem. Die Hypothese stellt die Behauptung dar, dass beide Fördersysteme miteinander vergleichbar sind und dass der Stand und die Zahl der Förderquellen zur Förderung innovativer Wirtschaft in beiden Regionen ähnlich sind. Autoren in ihren Erwägungen stützen auf eigene empirische Untersuchungen, welche in Jahren 2004-2012 durchgeführt wurden. (zusammenfassung)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abernathy W.J., Clark K.B., Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, "Research Policy" 1985, nr 14.
 2. Bundesministeriums der Justiz, Solidaritätszuschlaggesetz 1995, SolzG 1995, Berlin 23.06.1993.
 3. Goodman R.A., Lawless M.W., Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics, Oxford University Press, New York-Oxford 1994.
 4. http://www.arbeitsagentur.de.
 5. http://www.kfw.de.
 6. http://www.lagus.mv-regierung.de.
 7. http://www.lfi-mv.de.
 8. http://www.stat.gov.pl.
 9. Szymański R., Efektywność aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej - ocena okresu 2004-2006 i perspektyw na lata 2007-2013, w: Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów - konferencja naukowa", Wrocław - Szklarska Poręba 2008.
 10. Szymański R., Poject management in micro and small enterprises on the example of projects undertaken by the University of Szczecin, w: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2011, s. 2198-2203.
 11. von Schuttenbach L., Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec, PARP, Warszawa 2000.
 12. Wirtschaftsdaten Neue Bundesländer, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, www.bmwi.de, kwiecień 2007.
 13. www.eksporter.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu