BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maziakowski Tomasz (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Title
Inicjatywa wspólnotowa jeremie jako nowy instrument ue zwiększający dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla mśp
Jeremie Initiative as A New Eu Instrument for Increasing Access to External Funding Sources for Sme
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 161-170, rys., bibliogr.7 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Finanse, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Inicjatywa JEREMIE
Finance, Small business, Financing enterprises, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Banki niechętnie finansują firmy z sektora MŚP. Inwestycje tych firm są postrzegane przez banki jako ryzykowne, kłopotliwe w obsłudze, co wpływa na niską wiarygodność firmy i w konsekwencji na odmowę zawarcia umowy kredytowej. W takiej sytuacji Inicjatywa JEREMIE wychodzi naprzeciw kapitałowym barierom. Inicjatywa JEREMIE to wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i oferuje ona państwom członkowskim UE możliwość korzystania z części swoich funduszy europejskich na wsparcie przedsiębiorstw poprzez stworzenie mechanizmów inżynierii finansowej, poprawiającej dostęp do finansowania zewnętrznego. Inicjatywa JEREMIE zapewnia przedsiębiorcom takie instrumenty finansowe jak poręczenia, pożyczki czy wejścia kapitałowe. (abstrakt oryginalny)

Banks are reluctant to finance companies from SME sector. These firms' investments are perceived by banks as risky undertakings, troublesome in service, what affects low credibility of a company and in consequence refusal to contract a credit. In such a situation JEREMIE initiative give their "helping hand". The JEREMIE initiative (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) offers EU member states the oportunity to use part of their European Funds to support micro, small and medium sized enteprises through the creation of mechanisms for improving access to external financing. The JEREMIE initiative can provide SME financial instruments including guarantees, co-guarantees, loans, venture capital, business angels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamiuk A., Rola funduszy poręczeń kredytowych w zwiększaniu wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorstwa, w: Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, red. A. Kopczuk. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
  2. http://www.cie.gov.pl.
  3. http://www.rpo.wzp.pl/rpo/inicjatywa_jeremie/inicjatywa_jere mie.htm.
  4. http://www.jeremie.com.pl.
  5. Kopczuk A., Kształtowanie struktury kapitału w procesie wzrostu małego przedsiębiorstwa, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. red. E. Orechwa-Maliszewska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
  6. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie zachozachodniopomorskim w 2010 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011.
  7. http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt5/18_janas.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu