BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka regionalna w zakresie rozwoju turystyki w aspekcie wykorzystania środków unii europejskiej
Tourism Development Regional Policy . The Case of European Union Support
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 187-199, bibliogr.18 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Turystyka, Fundusze unijne, Polityka turystyczna
Tourism, EU funds, Tourism policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zostaną przedstawione problemy realizacji zadań z zakresu polityki turystycznej na szczeblu regionalnym. Zaprezentowano zakres podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie regionalnej polityki turystycznej wraz ze wskazaniem ich kompetencji. Układ kompetencyjny pozwala na uporządkowanie stosowanych instrumentów polityki wraz ze wskazaniem działań w zakresie zarządzania środkami unijnymi na rzecz rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej. Głównymi beneficjantami środków Unii Europejskiej kierowanych do gospodarki turystycznej są jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy turystyczni korzystają głównie ze wsparcia dedykowanego podmiotom gospodarczym sektora MSP. W opracowaniu przedstawiono także klasyfikację środków unijnych, które mogą być wykorzystywane w gospodarce turystycznej w perspektywie finansowania na lata 2007-2013. Dokonano także syntetycznej oceny działań samorządu województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania instrumentów finansowania unijnego na rzecz gospodarki turystycznej regionu. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses problems arising with the implementation of tourism policy at the regional level. Firstly, it presents institutions responsible for shaping regional tourism policy and their duties. Competence system allows systematization of used policy instruments. Moreover it presents instruments actions in the area of EU funds management in the tourism economy area. It is to underline that main beneficiaries of EU support are local administration units while tourism entrepreneurs benefit mainly from dedicated funds to SME. The article presents classification of EU - support which can be used for tourism-related purposes in the 2007-2013 EU budget. Actions of local public administration that focus on the usage of EU support to tourism economy have been a subject of synthetic evaluation in the West Pomerania province, Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 2. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Panasiuk A., Ewolucja strategii rozwoju turystyki w Polsce w  okresie członkowstwa w Unii Europejskiej, Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 6. Panasiuk A., Makroekonomiczne planowanie strategiczne na lata 2007-2013 w zakresie polityki wspierania podmiotów turystycznych, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 7. Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008.
 8. Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008. Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w  dniu 21 czerwca 2005 roku, Warszawa 2005.
 9. Przedsiębiorcy we wspólnych zalaniach z POT, "Aktualności Turystyczne" 2012, 8 marca.
 10. Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek-Przestrzeń-Przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 11. Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa- Szczecin-Koszalin 2005/2006, 2008, 2010.
 12. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU 1999, nr 62, poz. 689, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, (tekst jednolity), DzU 2004, nr 223, poz. 2268, z późn. zm
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
 15. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 16. www.aktualnosciturystyczne.p
 17. www.msport.gov.pl.
 18. www.pot.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu