BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczuk Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ dotacji uzyskanych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na rozwój małego przedsiębiorstwa na przykładzie DOMU LEKARSKIEGO SA
Effect of Grants Received Unter the Regional Operational Programme for Westpomeranian to Develop a Small Business on the Example of the Dom Lekarski S.A.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 213-224, rys.,tab., bibliogr.11 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Dotacje, Finansowanie small businessu, Inwestycje
Subsidies, Small business financing, Investment
Note
streszcz., summ.
Company
Dom Lekarski S.A.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier rozwojowych. Jedną z najbardziej dotkliwych jest brak kapitału i trudności w jego uzyskaniu. Kolejnym problemem jest trudność w spłaceniu znacznych zobowiązań finansowych zaciągniętych na inwestycje w rozwój mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji firmy mogą skorzystać z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dom Lekarski SA jest małym przedsiębiorstwem z siedzibą w Szczecinie, działającym głównie w województwie zachodniopomorskim. Dzięki dotacjom uzyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla rozwoju Pomorza Zachodniego utworzono nowe placówki firmy oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt medyczny. Inwestycje te w znaczny sposób wpłynęły na wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsc pracy. Wzrosły także przychody firmy, co wpływa korzystnie na możliwość dalszego zwiększania przewagi konkurencyjnej na konkurencyjnym rynku firm w branży usług medycznych. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises face a number of development barriers. One of the most considerable ones is the lack of capital and difficulties in obtaining it. Another problem is difficulty in repaying substantial financial liabilities contracted for investment in development of a micro, small and medium enterprise. In such a situation, companies can use subsidies under the Regional Operational Program of the Western Pomeranian Province. Dom Lekarski S.A. is small company having its registered office in Szczecin, operating mainly in the Western Pomeranian Province. Thanks to subsidies obtained under the Regional Operational Program for the development of Western Pomerania new institutions of the company were established, and medical equipment and instruments were purchased. These investments considerably affected increase in employment by establishment of workplaces. Also the revenue of the company has increased, which positively affects the possibility of further increase in competitive advantage on a competitive market of companies in the medical services trade. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Uniwersytet Szczeciński 2012.
 2. Brzozowska M., Szymborska A., Europejska Polityka Spójności jako narzędzie wsparcia dla regionów borykających się z problemami rozwojowymi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 3. DOM LEKARSKI SA, Raport Roczny 2011, New Connect Rynek Akcji GWP, 2012.
 4. http://www.zachodniopomorskie-pk.pl/index.php/pl/RPO- 24.html.
 5. http://www.domlekarski.pl/relacje_inwestorskie_ofirmie.
 6. Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku, red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe nr 666, Problemy Zarządzania, Finansów i  Marketingu nr 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 7. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, wersja 6.4, Szczecin, październik 2012.
 8. Strategia Zrównoważonego rozwoju, Materiały z VIII Konferencji Doktorantów, red. E. Urbańczyk, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2012.
 9. Wyzwania dla samorządu terytorialnego w nowej perspektywie europejskiej. Materiały pokonferencyjne VII Forum Samorządowe, Parlement Europeen, Szczecin 2011.
 10. Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku, red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe nr 666, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 11. Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Uniwersytet Szczeciński 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu