BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wielkość przedsiębiorstwa a sieci wsp ółpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej
The influence of the size of an enterprise on cooperation in innovation systems in Western Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 237-249, tab., bibliogr.13 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Technologia, Innowacje, Fundusze unijne
Technology, Innovations, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie, z jakimi podmiotami przedsiębiorstwa przemysłowe z Polski zachodniej współpracują w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz jakie działania, wspierane przez zewnętrzne źródła finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, mogą mieć wpływ na intensyfikację tej współpracy. Z kolei hipotezą badawczą jest twierdzenie, że najbardziej skłonne do nawiązania współpracy innowacyjnej są średnie i duże przedsiębiorstwa, które przede wszystkim współpracują ze swoimi odbiorcami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie lub transfer nowych technologii. Autorzy w swoich rozważaniach opierają się na własnych badaniach empirycznych prowadzonych w latach 2004-2012. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine what entities do industrial enterprises from Western Poland cooperate with depending on the size of the enterprise, as well as what operations, supported by external funding sources, with particular emphasis on funds from Regional Operational Programme; may affect the intensification of the cooperation. The research hypothesis state that medium and large enterprises, primarily cooperating with their recipients and other entities responsible for creating and transfer of new technologies, are most likely to establish innovative cooperation. The authors base their arguments on empirical research conducted in 2004-20012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abernathy W.J., Clark K.B., Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, "Research Policy" 1985, nr 14.
 2. Freeman Ch., The Role of Technical Change in National Economic Development, w: Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Allen&Unwin, London 1986.
 3. Goodman R.A., Lawless M.W., Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics, Oxford University Press, New York-Oxford 1994.
 4. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 5. Szymański R., Efektywność aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej - ocena okresu 2004-2006 i perspektyw na lata 2007-2013, w: Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów - konferencja naukowa", Wrocław - Szklarska Poręba 2008.
 6. Szymański R., Poject management in micro and small enterprises on the example of projects undertaken by the University of Szczecin, w: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2011.
 7. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011
 8. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w  regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 9. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, Podręcznik Oslo, Warszawa 2008.
 10. Zelias A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.
 11. http://www.pkpplewiatan.pl.
 12. http://www.stat.gov.pl.
 13. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A %2F%2Fwww.statsoft. pl%2Ftextbook%2Fstnonlin.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu