BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halik Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, absolwentka)
Title
Działania polskiej dyplomacji gospodarczej wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw
The Means and Actions of the Polish Economic Diplomacy Facilitating Enterprises' Internationalization
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 2, s. 74-85, tab., bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Polityka międzynarodowa, Dyplomacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
International politics, Diplomacy, Enterprise internationalization
Note
streszcz., summ.
Company
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polish Ministry of Economy, Polish Ministry of Foreign Affairs
Abstract
W niniejszym artykule badawczym przedstawiono definicje dyplomacji gospodarczej z podziałem na dyplomację ekonomiczną i handlową. Na podstawie źródeł wtórnych dokonano analizy jakościowej instrumentarium polskiej dyplomacji gospodarczej służącego ułatwieniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Cel artykułu stanowi wskazanie silnych i słabych stron stosowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, iż pomimo wielości narzędzi istnieją obszary, w których działalność polskiej dyplomacji gospodarczej wymaga poprawy. Zaleca się skupienie całości kompetencji pod auspicjami jednej agencji, stworzenie jednego, szczegółowego planu działania oraz kontynuację działań zmierzających do wykreowania silnej marki narodowej. Wykorzystanie płynących z artykułu wniosków pozwoliłoby na stworzenie efektywniejszego instrumentarium pomocy przedsiębiorstwom planującym internacjonalizację, a w konsekwencji doprowadziłoby do poprawy bilansu handlowego, wzrostu PKB i dobrobytu. (abstrakt oryginalny)

The research article presents the definitions of economic and commercial diplomacy. Based on secondary sources the author has conducted a qualitative analysis of the economic diplomacy's instruments by its role in facilitating the enterprise's internationalization. The purpose of the article is to indicate the strengths and weaknesses of the implemented solutions. The analysis enables to draw a conclusion that in spite of the multitude of the instruments, there are areas of polish economic diplomacy that could benefit from certain improvement actions. A concentration of the competences within the domain of one agency, creation of one detailed plan of action and the continuation of promoting the Polish national brand has been recommended. By deploying the improvement recommendations that have been concluded from the analysis, it would enable a more effective use of the instruments that help the enterprises to internationalize and in subsequently would lead to the improvement of balance of trade, increase of GDP and welfare. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bayne N., Woolcock S., What Is Economic Diplomacy?, [w:] N. Bayne, S. Woolcock, The New economic diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate Publishing, Farnham 2011.
 2. Berridge G.R., James A., A dictionary of diplomacy, Palgrave, Nowy Jork 2001.
 3. Gawin G., Kształtowanie się i rola dyplomacji ekonomicznej w Polsce, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 8 nr 3 (43), 2008.
 4. Molendowski E., Polan W., Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 5. Orzechowski M., Nowoczesna Dyplomacja, [w:] Dyplomacja, (red.) M. Wilk, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2002.
 6. Saner R., Yiu L., International Economic Diplomacy in Post-modem Times, Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Insitute of International Relations "Clingendael" 2003
 7. Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 8. Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych. Raport końcowy z badań wizerunkowych, Warszawa 06.2011, http://www.mg.gov.pl/files/upload/14568/Marka_Polska_Gospodarka_Raport_Koncowy_z_Badan_wizerunkowych_wer_PL.pdf (11 listopada 2012 r.).
 9. Fandrejewska A., Chcemy mieć swój kawałek z globalnego tortu, 06.09.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/930940.html (11 listopada 2012 r.).
 10. http://www.parp.gov.pl/index/more/9246, (10 października 2012 r.).
 11. http://polska.trade.gov.pl/ ( 25 sierpnia 2012 r.).
 12. http://www.terazpolska.pl/pl/cele-fundacji, ( 25 sierpnia 2012 r.).
 13. Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP w sprawie efektywności promowania polskiej gospodarki w świecie, Departament Dyplomacji Ekonomicznej MSZ, http://ww2.senat.pI/k7/kom/kgn/g/8.pdf, (10 października 2012 r.).
 14. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3988 w sprawie ujemnego salda handlowego Polski z zagranicą, 05.2012, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/lnterpelacjaTresc.xsp?key=205BB392 (10 października 2012 r.).
 15. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7660 w sprawie braku efektów w promocji handlu i inwestycji dla polskich firm prowadzonych przez wydziały promocji handlu i inwestycji przy ambasadach RP, 08.2012, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/lnterpelacjaTresc.xsp?key=67F998DF, (10 października 2012 r.).
 16. Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.), s. 8-9, HYPERLINK "http://www.kig.pl/files/011_12_15_ PROGRAM 2012.pdf'http://www.kig.pl/files/011_12_15_%20PROGRAM%202012.pdf, (14 października 2012 r.).
 17. Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012-2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, marzec 2012, s.6, http://www.msz.gov.pI/resource/aa1c4aec-a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR, (05 września 2012r).
 18. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 08.2012, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/09_13_2012_PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE_DO DRUKU.pdf,(15 października 2012 r.).
 19. Samotność polskiego przedsiębiorcy na światowych rynkach, 14.07.2011, http://forsal.pl/artykuly/531018, samotnosc_polskiegojirzedsiebiorcy_na_swiatowych_rynkach.html, (20 listopada 2012 r.).
 20. Wiśniewski R., wystąpienie na konferencji pt. "Rola i zaangażowanie instytucji publicznych w promocję gospodarczą Polski i regionów" zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 06.2006, http://www.paiz.gov.pl (15 czerwca 2012 r.).
 21. Załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie statutu jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Bemie, § 4, ust.2, http://bip.mg.gov.pl/files/upload/9854/GospodarkiNr3lntemet.pdf. (10 października 2012 r.).
 22. Założenia do strategii promocji gospodarki polskiej 2007-2015, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 03.2007, www.mg.gov.pl/NR/.../zalozeniaspgp1.pdf (10 października 2012 r.).
 23. Zerka P., Instrumentarium dyplomacji ekonomicznej: wyzwania i dylematy, materiał na trzecie spotkanie z serii "Polska w świecie 2030. Globalizacja polskiej polityki zagranicznej i europejskiej", 16.07.2012, http://www.demosservices.home.pl (10 października 2012 r.).
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu