BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodnicka Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Determinanty lokowania usług biznesowych i przestrzenna konfiguracja działalności Offshorin gowej
Business Services Placement Determinants and Spatial Configuration of Offshoring Activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 277-290, tab., bibliogr.18 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Inwestycje, Usługi, Przedsiębiorstwo
Investment, Services, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest offshoring usług biznesowych rozpatrywany w kontekście regionów i ich atrakcyjności dla delokalizacji tych usług. Rozważania poprzedzone zostały ogólnymi uwagami dotyczącymi delokalizacji. Podjęto również próbę omówienia warunków wyboru lokalizacji dla potencjału usług, w szczególności klimatu inwestycyjnego, który jako wypadkowa wielu elementów składowych stał się w ocenie inwestorów jedną z głównych determinant atrakcyjności regionów. (abstrakt oryginalny)

The main subject of this of study is the offshoring of business services considered in the context of the different regions and their attractiveness for the delocalization of these services. More detailed analyses were preceded by general comments on the delocalization. Attempt was also made to discuss the conditions to be met in process of selecting the right site for services, in particular the investment climate which as a resultant of many components for many investors has become one of the main determinants of regions attractiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ABSL, Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w  Polsce (ABSL), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2010.
 2. ABSL, Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w  Polsce (ABSL), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012.
 3. Blinder A.S., Fear of Offshoring, Princeton University, "CEPS Working Papers" 2005, nr 119, December 2005.
 4. Brocki T., Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Mazowieckiego, Instytut Rozwoju, 2010, http://www.instytut- rozwoju.org/pl/Publication:62,Ranking_ atrakcyjnosci_inwestycyjnej_wojewodztw_Polski,type=1.html.
 5. Clik R., Duerring T., Business Process Offshoring, The competitive Advantage, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2005.
 6. DzU 2005 nr 32, poz. 268-292.
 7. Farrell D., Smarter Offshoring, "Harward Business Review" 2006, nr 6.
 8. Jensen P.D., Kirkergaard J., Laugesen N., Offshoring in Europe - Evidence of a Two- Way Street from Denmark, Institute for International Economic, Washington 2006.
 9. Kearney A.T., Making Offshore Decisions, 2004.
 10. KPMG, Location, location, location, report 2007.
 11. Leamer E.E., The Effect of Trade In Services, Technology Transfer and Delocalisation on Local and Global Income Inequality, "Asia-Pacific Economic Review" 1996, April 1996, Vol. 2, nr 1.
 12. Stępniak A., Umiński S., Polska - WE. Możliwości inwestowania na obszarze Wspólnoty, Ośrodek Badań WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 13. Szukalski S.M., Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, w: "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2007, nr 213.
 14. Veugelers R., Market Integration: EU Integration, Globalization and Delocalisation, EC-BEPA, KULeuven & CEPR, Czech Republic 2006.
 15. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 16. Wodnicka M., Outsourcing offshoring usług jako instrument wzrostu konkurencyjności, w: Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w  warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, red. T. Sporek, AE w Katowicach, Katowice 2009.
 17. Wodnicka M., Światowe kierunki transferu usług biznesowych, w: Usługi w gospodarce światowej, red. K. Kłosiński, IBRKK, Warszawa 2009.
 18. Zakres i skutki delokalizacji przedsiębiorstw, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 14 lipiec 2005, www.ine- isd.org.pl/ekes/ opinia21.htm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu