BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kontekst instytucjonalny przechodzenia z edukacji wyższej do pracy : przykład fiński
Institutional context of tertiary school-to-work transition : the Finnish case
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 91-112, tab., bibliogr. poz. 24
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Polityka naukowa państwa
Higher education, University graduate employment, Research policy of the state
Note
streszcz., summ.
Country
Finlandia
Finland
Abstract
Artykuł podejmuje tematykę procesu przejścia z edukacji wyższej do pracy oraz zatrudnialności. Na podstawie fińskich rozwiązań instytucjonalnych obecnych na poziomie polityki państwa oraz na poziomie uczelni wyższych, podjęta zostaje próba wyciągnięcia z nich wniosków dla polskiej polityki szkolnictwa wyższego. Zdaniem autora, fiński przykład pozwala zakwestionować dominujące podejście, w którym absolwenci występują tylko jako podaż odpowiadająca na popyt rynku pracy, a zatrudnialność jest tylko cechą indywidualną. (abstrakt oryginalny)

The article tackles some problems of tertiary school-to-work transition and employability. Through the analysis of Finnish policy solutions at the state and organizational level and, experiences and processes in this country with regard to the problems considered, the author attempts to infer some conclusions for the current Polish higher education policy. In the view presented, the Finnish case allows to question dominating approach to the problems which considers graduates only as a supply responding to a labour market demand, and employability solely as a personal feature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahola S., Mesikämmen J., Finnish Higher Education Policy and the Ongoing Bologna Process, "Higher Education in Europe" 2003, XXVIII (2).
 2. Altbach P. G., Reisberg L., Rumbley L. E., Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, Executive summary: a Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education.
 3. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 4. Granovetter M., Getting a Job. A Study of Contacts and Careers, The University of Chicago Press, Chicago 1995.
 5. Harvey L., Defining and measuring employability, "Quality in Higher Education" 2001, 7(2).
 6. Kauko J., Diogo S. Comparing higher education reforms in Finland and Portugal: different contexts, same solutions?, "Higher Education Management and Policy" 2011, 23(3).
 7. Kivinen O., Ahola S., Higher education as human risk capital. Reflections on changing labour markets, "Higher Education" 1999, (38).
 8. Kivinen O., Nurmi J., Unifying Higher Education for Different Kinds of Europeans. Higher Education and Work: A Comparison of Ten Countries. "Comparative Education" 2003, 39(1).
 9. Kivinen O., Nurmi J., Labour Market Relevance of European University Education, "European Journal of Education" (w druku).
 10. Kivinen O., Nurmi J., Salminiitty R., Higher Education and Graduate Employment in Finland, "European Journal of Education" 2000, 35(2).
 11. Lindberg M., Is it worth Being "Traditional" in An Era of Mass Individualization?, "Higher Education in Europe" 2005, 30(3-4).
 12. Lindberg M.E., "At the Frontier of Graduate Surveys" Assesing participation and employability of graduates with master's degree in nine European countries, "Higher Education" 2007, 53(5).
 13. Lindberg M.E., Connections between the differentiation of higher education participation and the distribution of occupational status. A comparative study of seven European countries, "European Societies" 2007, 9(4).
 14. Lindberg M.E., Diverse Routes from School, via Higher Education, to Employment. A Comparison of Nine European Countries, Turun yliopisto, Turku 2008.
 15. Lindberg M.E., Student and early career mobility patterns among highly educated people in Germany, Finland, Italy, and the United Kingdom, "Higher Education" 2009, (58).
 16. OECD Reviews of Tertiary Education: Finland, OECD 2009.
 17. Pierson P., Increasing Returns, Path dependence, and the Study of Politics, "American Political Science Review" 2000, 94/2.
 18. Puhakka A., Rautopuro J., Tuominen V., Vuorinen-Lampila P., Current employability and graduate employment research in Finland, w: Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues, red. Ahola S., Hoffman D.M. Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Jyväskylä 2012.
 19. Sahlberg P., Education policies for raising student learning: the Finnish approach, "Journal of Education Policy" 2007, 22(2).
 20. Sławecki B., Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 21. Statistics Finland (http://www.stat.fi/index_en.html)
 22. Teichler U., Kehm B., Towards a New Understanding of the Relationships between Higher Education and Employment, "European Journal of Education" 1995, 30(2).
 23. Teichler U., Schomburg H., Higher Education and Graduate Employment in Europe, Results from Graduate Surveys from Twelve Countries, Higher Education Dynamics Series, Springer 2006.
 24. Work-based Learning. Prospects and Challenges, red. Kivinen O., Silvennoinen H., Puustelli P., Ministry of Education, Helsinki 1999
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6273
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu