BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blukacz Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Forfaiting metodą finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Forfaiting as A Method of Financing Investments of Local Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 19-31
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse, Forfaiting
Local government, Finance, Forfaiting
Note
summ.
Abstract
W wyniku przełomowych przemian jakie dokonały się w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiła decentralizacja związana z przeniesieniem części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli i reaktywacja samorządu terytorialnego. Na skutek przeniesienia zadań i uprawnień do podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania, ze szczebli wyższych do administracyjnych struktur regionalnych, jednostki samorządu terytorialnego uzyskały w ramach obowiązującego prawa samodzielność inwestycyjną.(abstrakt oryginalny)

The article presents different methods of financing investments of local self-government units and indicates forfaiting as one of available possibilities. Moreover, it elaborates on principles and types of forfaiting, as well as on selected aspects of taxa-tion of forfaiting agreements. In relation to recently amended provisions regulating local self-government units, controversies in including forfaiting debts in debt ratios were commented. Conclusion is devoted for assessment of forfaiting as an alternative method of financing investments of local self-government units.original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - problematyka prawna, Zakamycze, 1998 r., s. 29; zob. też I. Lipowicz, Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, ST 1991 nr 11-12, s. 82 i nast., gdzie prezentowany jest krytyczny pogląd o niewystarczającym wyposażeniu gmin w środki konieczne do realizacji nałożonych na nie zadań.
 2. G. Główka, Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, nr 80, Szkoła Główna Handlowa 2010, s. 83.
 3. I. Heropolitańska, P. Kawaler, A. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Twigger SA 1998, s. 211-245.
 4. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, (DzU nr 16, poz. 93).
 5. I. Korczyński, Opodatkowanie umowy forfaitingu, ODDK Gdańsk 2003, s. 79-80.
 6. I. Korczyński, Opodatkowanie... op.cit., s. 85 - por. wyrok NSA z dnia 08.06.1994 r., sygn SA/Ka 1842/93 niepubl.
 7. B. Gładysz, A. Polewczak, Forfaiting jako sposób finansowania samorządów, Gospodarka i Finanse, 07.02.2011.
 8. banki.wp.pl/forfaiting w polsce/miesięcznik finansowy bank.
 9. Rozporządzenie ministra Finansów z 30 marca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, (DzU nr 57, poz. 366).
 10. Do 31.12.2013 r. obowiązują wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (DzU nr 249, poz. 2104 ost. zm., DzU 2009, nr 157, poz. 1241) czyli łączna kwota długu JST nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów jednostki w danym roku budżetowym, oraz łączna kwota spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji nie może przewyższać 15% planowanych na dany rok dochodów.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, (DzU nr 57, poz. 366).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. o szczegółowym sposobie klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, (DzU nr 252, poz. 1692).
 14. Związek Miast Polskich to organizacja samorządów miejskich. W roku 2011 skupiała 298 polskich miast. Związek wspiera działania miast i gmin polskich, które zwracają się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów aktów prawnych. Związek wnioskuje do prezydenta o niepodpisywanie ustaw niekorzystnych dla samorządów.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu