BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniek Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konkurencyjność infrastrukturalna miast - na przykładzie miast na prawach powiatu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego
Infrastructure Competitiveness of Cities - The Case of The County Seats of Lubusz And West Pomeranian Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 33-45, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse, Infrastruktura
Local government, Finance, Infrastructure
Note
summ.
Abstract
Konkurencyjność rozpatrywać można jako termin relatywny oznaczający zestawienie jednego podmiotu z innym bądź z innymi podmiotami, ze względu na różnice występujące pomiędzy ich cechami, częściej przedstawiana jest w odniesieniu do sektora prywatnego, natomiast rzadziej w odniesieniu do sektora publicznego. W aktualnej rzeczywistości gospodarczej zaobserwować można stale wzrastającą tendencję do doskonalenia czynników wpływających na wzrost poziomu konkurencyjności również wśród jednostek samorządu terytorialnego. Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego rozpatrywać można w kategoriach społecznych, geograficznych, finansowych, jak również gospodarczych ze szczególnym wyszczególnieniem czynników infrastrukturalnych. Celem artykułu jest próba analizy wpływu czynników infrastrukturalnych na poziom konkurencyjności miast na prawach powiatu leżących w obrębie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)

Competitive infrastructure is a major category of competitiveness due to the undeniable influence on the inflow of social finance capital. The main purpose of this paper is to analyze the impact of competitive factors on the competitiveness of the infrastructure of district towns level and the creation of infrastructure competitiveness ranking. The study was conduct at the example of district towns of Lubusz and West Pomeranian Province in 2007-2011.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Konkurencyjność - Poziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 13.
 2. K. Kłosiński, Sektor usług w procesie podnoszenia konkurencyjności gospodarki, część I, IRWiK, Warszawa 2004, s. 19.
 3. Z. Przygodzki, A. Nowakowska, J. Chądzyński, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, s. 105.
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (DzU 1990, nr 16, poz. 95).
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (DzU 1998, nr 91, poz. 578); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (DzU 1998, nr 91, poz. 576).
 6. A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 257.
 7. I. Wierzbicka, Blaski i cienie polityki regionalnej w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, w: Mechanizmy integracji europejskiej w konkurencyjność regionów, Red. R.M. Czarny, Kielce 2002, s. 369.
 8. M. Piotrowska-Trybull, Istota i czynniki konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, s. 17, 20.
 9. A. Olesiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009, s. 27.
 10. Encyklopedia samorządu terytorialnego. Dla każdego. Część 1, red. M. Stahl, B. Jaworska- -Dębska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 67.
 11. Samorząd miejski, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Chorzów 2008, s. 279.
 12. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu