BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zaangażowanie środków unii europejskiej w finansowanie projektów PPP w Polsce
European Union Funds on Financing Blended PPP Projects in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 67-78, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Finanse, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Finance, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
summ.
Abstract
Podstawowym problemem rozwoju inwestycji publicznych jest ich kapitałochłonność i faktyczne możliwości ich finansowania ze środków publicznych. Napięte budżety oraz wprowadzone ograniczenia dotyczące poziomu zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w obliczu stale powiększających się potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych przyczyniły się do rozwoju formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w większości państw, które zaakceptowały udział kapitału prywatnego w realizacji i finansowaniu projektów publicznych. Projekty PPP wprawdzie przyczyniają się do zmniejszania występującej immanentnie luki infrastrukturalnej, jednak ich realizacja wymaga szczególnych form zabezpieczania i nadzoru, a nade wszystko nie rozwiązuje problemu niedoboru środków finansowych na pokrycie całości kosztów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Access of member countries to EU funds can make a construction of financial structure of public projects, with PPP projects, much easier. Any forms of cofinancing public projects are named blended PPP projects. PPP project should fulfill 3 criteria: to cover construction cost ob material assets purchase by private partner/partners, to gain a acceptance of regional verifying institution, and at last to finance operation of project by private partner. The main sources of blended financing are structural funds and Cohesion fund. There are 4 models of PPPs determined by Jaspers as a convenient to blending financing. An activity of blended projects are not very common across Europe. In EPEC data there are 49 projects of 13 countries. The major number of projects is connected to telecommunication sector, but the biggest amounts are paid to transport sector. The most active country is France, Greece, and Slovenia. In Poland there are 16 projects in PPP Platform base of total amount of 3 829 mln zlotys. 3 of them are started to operate, and others are still on construction or design phases. The most serious projects is Waste economy System in Poznań. Expected soon legislative changes should revive a further development of blended PPP projects in EU countries (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artykuł finansowany ze środków na naukę w latach 2010-2012 w  ramach grantu pn. Go-spodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego nr N N113 301538.
 2. W dokumentach UE stosowane jest określenie blended PPP project, czyli połączony pro-jekt PPP.
 3. EPEC list of EU grant/loan blended projects, EU funds in PPPs'. Project stocktake and case studies, EPEC 2012, s.  6.
 4. Proposal for Revenue Generating Operations, Interinstitutional File 2011/0276 (COD), Council of the European Union, 20th June 2012.
 5. Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, Zadanie Jaspers 1C, PricewaterhouseCoopers Egei, grudzień 2010, s. 2.
 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo- łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 210/30, art. 2, s. 36.
 7. Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, Zadanie Jaspers 1C, PricewaterhouseCoopers Egei, grudzień 2010, s. 4
 8. Wytyczne do obliczenia publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych dla ce-lów dodatkowości, Dokument nr 3 Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio-nalnej, Bruksela 2006, s. 4.
 9. EPEC list of EU grant/loan blended projects, EU funds in PPPs. Project stocktake and case studies, EPEC 2012, annex 1.
 10. EPEC list of EU grant/loan blended projects, EU funds in PPPs. Project stocktake and case studies, EPEC 2012, s.  10.
 11. Materiał przedstawiający memorandum informacyjne dla projektu System gospodarki od-padami dla miasta Poznania, Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, styczeń 2013, s.  64.
 12. Wsparcie projektów PPP przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Informacja prasowa z 8 kwietnia 2013 r.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy doty-czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Bruksela 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu