BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Samorządowy fundusz rozwojowy jako szansa rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
Local Government Development Fund as a Chance For Develop Local Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 79-90, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Finanse
Local government units, Local government, Finance
Note
summ.
Abstract
Jednym z podstawowych problemów jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest ich zadłużenie. Zadłużenie nie pozwala na dynamiczny rozwój JST mimo pozornej dostępności środków zewnętrznych w postaci funduszy unijnych. Brakuje instrumentu, który pozwoliłby jednostkom samorządu terytorialnego na pozyskanie tańszego finansowania, lub który dawałby gwarancje spłaty zaciągniętych przez JST zobowiązań, a także, który wpływałby stabilizująco na finanse JST w okresie dekoniunktury i niższych dochodów własnych, zapewniając ciągłość finansowania rozpoczętych inwestycji. Część rynkowych rozwiązań jest przez samorządy niewykorzystywana ze względu na brak dostatecznych z punktu widzenia samorządowców jasnych regulacji lub złożoność takich instrumentów, np. sekurytyzacja wierzytelności jednostek samorządu terytorialnego. Inne prostsze, jak np. obligacje gminne mogą być wykorzystane wyłącznie przez JST, które charakteryzują się dobrą sytuacją finansową i posiadają akceptację takiej emisji przez Regionalną Izbę Obrachunkową. (abstrakt oryginalny)

The article has theoretical character and its aim is to propose a new instrument which could be used by the local self-government units. That instrument is Local Gov-ernment Development Fund. In article describe several advantages of such a fund for both the local self-government units and the capital market in Poland. The fund could solve a number of problems with debts of local self-government units and with their infrastructure investments in the futur (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z póź. zm., art. 89.
  2. Fundusz rozwojowy jest jednym z pięciu rodzajów funduszy majątkowych, zob. Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda, International Monetary Fund , 2008, s. 5.
  3. R. Ostaszewski, Państwowe fundusze majątkowe, http://www.sovereignwealthfunds.pl/wp- content/uploads/2010/09/SovereignWealthFunds.pdf, dostęp 10.02.2013 r., s. 12.
  4. K. Marchewka-Bartkowiak, System gwarancji i poręczeń władz centralnych - porównanie rozwiązań polskich i szwedzkich, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej europejskiej, red. nauk. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 162.
  5. R. Beck, M. Fidora, The impact of sovereign wealth funds on global financial markets, Occasional Paper Series, European Central Bank, No. 91/July 2008, s. 24.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu