BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (University of Lodz, Poland)
Title
Public-Private Partnership As A Means of Financing Infrastructure Projects of Local Governments Under Increasing Debt
Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji samorządowych w warunkach rosnącego zadłużenia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 133-143, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Dezinwestycje, Samorząd terytorialny
Public-Private Partnerships (PPP), Disinvestment, Local government
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł zawiera rozważania na temat zależności pomiędzy poziomem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego a skłonnością do zawierania umów o partnerstwo publiczno-prywatne. Ograniczenia budżetowe z jednej strony oraz ustawowe limity zadłużeniowe powodują, że partnerstwo publiczno-prywatne w najbliższych latach może stać się pożądanym sposobem finansowania zadań publicznych przez jednostki samo-rządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)

The development and attractiveness of local government units (LGU) are determined by the range of services and infrastructure projects they can deliver. Operating in a complex legal and economic setting, local governments have to implement many measures to fulfil their public responsibilities mandated by the law and to further socio-economic development in their areas. Globalization, particularly the movement of human capital, not only increases and varies public demand for services delivered by local governments, but also reveals the discontent of infrastructure users with their range, quality and availability. When communities are becoming increasingly demanding, LGUs must undertake in-frastructure projects to modernise the existing property and to create new assets.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Z. Woźniak, Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz samorządo-wych z organizacjami pozarządowymi, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. Trzeci sek-tor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 100.
 2. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, cele, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s. 30.
 3. J. Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Ośrodek Do-radztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z  o.o., Gdańsk 2007, s. 9.
 4. A. Cenkier, Partnerstwo publiczno-prywatne, INFOS, "Zagadnienia Społeczno- -Gospodarcze" nr 13(37), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2008, s. 1.
 5. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego zamieszczona na stronie internetowej Banku Światowego www.worldbank.com
 6. Guidelines for successful Public-Private Partnerships, EC, Brussels 2003, p. 16.
 7. Nowoczesne systemy realizacji zadań publicznych. Poradnik PPP, red. M. Chałas, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006, s. 18.
 8. Decyzja Eurstat o traktowaniu partnerstwa publiczno- prywatnego i jego wpływie na dług i deficyt publiczny, Released 18/2004, 11 Feb. 2004.
 9. Metodologia tworzenia analiz ryzyka w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stronę publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego, red. Ernst & Young, Hogan Lovells, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 9.
 10. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z póź. zm., art. 243.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, DzU 2011, nr 298, poz. 1767
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w  sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, DzU 2010, nr 252, poz. 1692.
 13. A. Gniatkowski, Forum niepokoju i nadziei, "Wspólnota" nr  41-42/2012, s. 18.
 14. Wnioski z dyskusji w ramach Kongresu Samorządowego: Gmina 2012, Poznań 20-23 li-stopada 2012 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu