BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Title
Podejście gmin do zarządzania ryzykiem
Gmina's Attitude to Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 145-161, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Finanse, Gmina, Ryzyko
Local government units, Local government, Finance, District, Risk
Note
summ.
Abstract
W działalności jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą występować zdarzenia, działania lub zaniechanie działań, owocujące ujemnymi skutkami w jej funkcjonowaniu, w tym zakłóceniem realizacji jej celów i zadań, za-równo bieżących, jak i inwestycyjnych. Jednostka ta jest narażona na ryzyko zewnętrzne i wewnętrzne oraz na ryzyko na poziomie jednostki i na poziomie zadań. Jej zachowania wobec różnych rodzajów ryzyka nie są obojętne i ważne jest, aby były one świadome i celowe. Konieczne jest więc zarządzanie ryzykiem. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania podejścia gmin do zarządzania ryzykiem. Badanie to przeprowadzono za pomocą metody wywiadu bezpośredniego (CATI) z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem w gminie. Próba badawcza obejmuje 366 gmin wybranych losowo. Zestaw pytań zadanych w wywiadzie bezpośrednim (wraz z sugerowanymi odpowiedziami) był taki sam dla respondentów z wybranych gmin i został opracowany przez zespół badawczy.(abstrakt oryginalny)

In the paper were discussed gminas attitude to risk management e.g. at random chosen 366 gminas. There were analyzed a knowledge and understanding of risk management and basic terms connected with that process. There were also pointed the organization and the role of that process as the element of managing control in the process of managing gmina. Moreover, there were made an attempt to estimate how the process of identifying and reporting risk functioning in research gminas.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Załącznik do komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i  zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF nr 29, poz. 56, s. 2).
  2. Celem polityki zarządzania ryzykiem jest określenie głównych zagadnień dotyczących za-rządzania ryzykiem oraz sposobu w jaki łączą się one z celami i zadaniami organizacji. Por. Zarządzanie ryzykiem. Terminologia. Przewodnik PKN - ISO Guide 73, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa marzec 2012, s. 13.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu