BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włdarek Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Oddziaływanie zobowiązań niewymagalnych na zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
The Influence of Unmatured Liabilities on the Local Government Units Debt in Example of Westpomeranian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 345-358, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Finanse, Zadłużenie
Local government units, Local government, Finance, Indebtedness
Note
summ.
Abstract
Niedostatek kapitału jest jednym z głównych problemów jednostek samo-rządu terytorialnego (JST) województwa zachodniopomorskiego, odczuwalny dotkliwie w momencie realizacji inwestycji. Podstawowym źródłem zasilania kapitałowego, poza własnymi dochodami JST, są zwrotne środki finansowe oferowane przez banki, których uzyskanie jest uzależnione od spełnienia określonych warunków wynikających z mocy prawa. W praktyce zauważa się jednak wzrost zobowiązań niewymagalnych, przy jednoczesnym niezaliczaniu ich do długu, co może świadczyć o korzystaniu przez JST z innych form płatności, których zgodność z obowiązującymi przepisami finansów publicznych jest wątpliwa. (fragment tekstu)

The acquisition of the resources for the investment financing by the local government is strongly determined by the economic conditions and debt level. The proceeds do not constitute the full cover for any investment expenditure and thus there arises the necessity of supplementing the indispensable financial means. The juxtaposition of the individual comparative parameters, used for this study, allowed to notice the dangerous-ly rising number of the unmatured liabilities. There arises the fear that, while looking for solutions to evade the binding laws on the public debt, the local government finances its statutory due liabilities with short-term agreements, which often are more expensive and are burdened with a higher risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Babczuk, Problem deficytu i długu publicznego w  przedkeynesowskiej myśli ekonomicz-nej, Ekonomista 2008 nr  6, s. 779.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości, art. 3 ust. 1, pkt 20 (DzU 2013, poz 613).
 2. M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 95-98.
 3. Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PTE War-szawa 2011, s. 435.
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 5. S. Huczek, Odraczanie spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, "Fi-nanse Komunalne" nr 3/2006, www.gmina.pl/pwp/index.php.
 6. S. Huczek, Odraczanie spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, "Fi-nanse Komunalne" nr 3/2006, www.gmina.pl/pwp/index.php.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 89 (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 8. P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 363.
 9. S. Owsiak, Finanse publiczne, teoria i praktyka, PWN Warszawa 1997, s. 32.
 10. P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 363.
 11. K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem publicznym w  krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003, s. 9.
 12. P. Swianiewicz, Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium S., Warszawa 2004, s. 131.
 13. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wydanie 3, PWN, Warszawa 2005, s. 330.
 14. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 273.
 15. Wyrok TK z 15 marca 2005r., sygn. K/9/04, OTK ZU nr  3/A/2005, poz. 24.
 16. Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. A. Kożuch, K. Brzozowska, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 104.
 17. Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. A. Kożuch, K. Brzozowska, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 104.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu