BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majdzińska Karolina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Timoszuk Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kalkulacja kosztów zaniechania jako element procesu planowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej
Calculating Nonfeasance Cost as A Part of The Planning Process of Social Policy At Local Government Level
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 189-201, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Koszty zaniechania, Samorząd terytorialny, Finanse, Problemy społeczne
Cost of inaction, Local government, Finance, Social problems
Note
summ.
Abstract
Kalkulacja kosztów zaniechania jest istotną częścią planowania polityki społecznej, ponieważ przedstawia problemy społeczne i skutki ich nie rozwiązania w sposób bardzo przystępny. Pozwala w formie wartości wyrażonych w pieniądzu na wskazanie - z uwzględnieniem skutków i efektywności działań - najbardziej kosztownych obszarów polityki społecznej, obrazując tym samym "ile będzie w przyszłości kosztować" nie podjęcie wybranych działań przez jednostki samorządu terytorialnego. W ten sposób rządzący są w stanie uwzględniać w strategiach i planach politycznych te elementy kosztowe, mające wymierny wpływ na prowadzenie zrównoważonej polityki społecznej. Niestety do tej pory w Polsce nie ma całościowego opracowania dotyczącego kosztów zaniechania w tym zakresie. Koncepcja ta jest nowa i wymaga rozwinięcia, a także wpisuje się w szersze analizy kosztów i korzyści. (fragment tekstu)

This paper explores the need for the method as well as for the tool for calculating the nonfeasance cost, i.a. cost analysis of consequences regarding insufficient activation and support service provision in social policy at local level. Rationale of developing it has been provided. Next, the definitions of nonfeasance cost were presented and the autors' definition was formed. Taking it into account, the possible consequences of in-sufficient activation and support service provision was analysed for two social areas: foster care and difficulties in foreigners' integration (refugees and persons with subsidiary protection). The paper proposes innovative way of calculating costs of social problems on the local level. The findings emphasize the importance of acknowledging the urgent need for exploring this field of research and providing a new tool for public social services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Liderem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, partnerami: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Więcej na temat projektu: http://kkz.mcps-efs.pl/.
 2. D. Moroń, Samorządowa polityka społeczna w obszarze pomocy społecznej. Rozwiązania prawne i praktyka, w: Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku, red. D. Moroń, K. Zamorska, O.W. ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 184-185.
 3. P . Błędowski, P. Kubicki, Pomoc społeczna - Główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, Polityka Społeczna 2009, nr 11-12, s. 41.
 4. K. Surówka, M. Winiarz, Finanse samorządów terytorialnych a finanse na zdecentralizowaną działalność polityki społecznej, Polityka Społeczna 2009, nr 11-12, s. 13-17.
 5. S. Golinowska, Wokół podstawowych wartości i zadań społecznych samorządu terytorialnego. Niezakończona debata?, Polityka Społeczna 2009, nr 11-12, s. 5.
 6. Hryniewicka, Ba-danie skuteczności, efektywności, trwałości, trafności, użyteczności, w: Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, red. A. Hryniewicka, J. Staręga-Piasek, CRZL, Warszawa 2013, s. 89.
 7. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zaniechanie, 28.06.2013.
 8. Art. 415-449, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 9. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, red. R. Szarfenberg, WRZOS, Warszawa 2011, s. 365.
 10. Samorządowa polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz- Wronka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2002, s. 10.
 11. T.E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysy współczesnej rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 102.
 12. S. Badora, Przeciw sieroctwu. Zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2009, s. 22.
 13. Ø. Christiansen, N. Anderssen, From concerned to convinced reaching decisions about out-of-home care in Norwegian Child Welfare Services, Child & Family Social Work 2010, Vol. 15 Is-sue 1.
 14. M. Kolankiewicz, M. Rożen, Dzieci poza rodziną, w: Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka 2011, nr 3 (36), s. 101.
 15. F. Lamers-Winkelmana, A.M. Willemen, M. Visser., Adverse Childhood Experiences of referred children exposed to Intimate Partner Violence: Consequences for their wellbeing, Child Abuse & Neglect 2012, Vol. 36 Issue 2.
 16. S. Timoszuk. Część następstw opracowano na podstawie literatury polskiej i zagra-nicznej, m.in.: M. Becker, N. Jordan, R. Larsen, Behavioral Health Service Use and Costs Among Children in Foster Care, Child Welfare 2006, Vol. 85 Issue 3.
 17. K. Winter, The perspectives of young children in care about their circumstances and implications for social work practice, Child & Family Social Work 2010, Vol. 15 Issue 2.
 18. A. Mielczarek, Opinie pracowników socjalnych o wy-chowaniu dzieci w rodzinach zastępczych, Praca Socjalna 2008, nr 5.
 19. K. Wysieńska, N. Ryabińska, Bezdomność uchodźców w Polsce - wyniki badania pilotażowego, ISP, Warszawa 2010, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu