BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Bożena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Znaczenie innowacji w aliansach między sektorem publicznym a biznesem
The Role oInnovation in Alliances Between Public and Business Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 213-225, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Innowacje, Sektor publiczny
Innovations, Public sector
Note
summ.
Abstract
Sektor publiczny pełni funkcję regulatora, pracodawcy oraz dostarczyciela usług, a ponad 25% ogółu zatrudnionych w krajach UE pracuje właśnie w tym sektorze. W okresie spowolnienia gospodarczego i trudności finansowych wspieranie rozwoju, konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia poprzez wzrost efektywności, lepsze zarządzanie, szybsze dostarczanie usług publicznych oraz większe zaangażowanie podmiotów sektora publicznego jest niezmiernie ważne.(fragment tekstu)

This article aims to identify the role of the public sector in business development. The results of the measurement of public sector innovation carried out in the European Union was pointed out. These results reflect the diversity of the development of public services and thus the development of enterprises, particularly SMEs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Industrial innovation. Public sector innovation, www.ec.europa.eu, 12.07.2013.
 2. M.A. Weresa, Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkuren-cyjności, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, War-szawa 2012, s. 178-179.
 3. Flash Eurobarometer 343. Innovation in the public sector: its perception in and impact on business, European Commission, 2012, s. 17.
 4. L. Rivera Leon, P. Simmonds, L. Roman, Trends and Challenges in Public Sector Innova-tion in Europe, Thematic Report 2012 under Specific Contract for Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), Technopolis Group, Belgium, Bruksela 2012, s. 17.
 5. Flash Eurobarometer 343. Innovation in the public sector: its perception in and impact on business, European Commission, 2012, s. 49.
 6. Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Sized Enterprises, Inter-national Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 2013, s. 9.
 7. L. Rivera Leon, P. Simmonds, L. Roman, Trends and Challenges in Public Sector Innova-tion in Europe, Thematic Report 2012 under Specific Contract for Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), op.cit., s.  17.
 8. L. Rivera Leon, P. Simmonds, L. Roman, Trends and Challenges in Public Sector Innova-tion in Europe, Thematic Report 2012 under Specific Contract for Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), op.cit., s.  16.
 9. ICEG European 00 INNO-Grips Policy Brief No. 5, Policy Supporting Innovation in Public Service Provision, op.cit., s. 30.
 10. L. Rivera Leon, P. Simmonds, L. Roman, Trends and Challenges in Public Sector Innova-tion in Europe, Thematic Report 2012 under Specific Contract for Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), op.cit., s.  20.
 11. B. Guziejewska, D. Hajdys, Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjna forma zarządzania w publicznym systemie finansów (na przykładzie województwa łódzkiego), w: Innowacyjność w systemach finansowych, Acta universitatis lodziensis, Folia Oeconomica 266, red. B. Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 12-13.
 12. L. Rivera Leon, P. Simmonds, L. Roman, Trends and Challenges in Public Sector Innova-tion in Europe, Thematic Report 2012 under Specific Contract for Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), op.cit., s.  12-13.
 13. M. Georgijew, Public innovation Poland, ePUAP - Electronic Platform of Public Admin-istration Services.
 14. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 15. S. Sawin, W. Bereszko, Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 9-10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu