BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seredocha Izabela (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Title
Kierunki zmian w kulturze organizacyjnej jednostek administracji samorządowej: oczekiwania pracowników samorządowych
Council Employees' Expectations in Directions Of Changes in the Organizational Culture of Self-Government Administration Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 255-272, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Kultura organizacji, Administracja samorządowa
Local government, Corporate culture, Self-government administration
Note
summ.
Abstract
Kultura organizacyjna staje się ważnym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, pozwalającym na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań pracowników samorządowych. Kreuje ich stosunek do realizowanych zadań oraz do klientów. Może sprzyjać utrwalaniu wyuczonej nieudolności, zbiurokratyzowanych, bezdusznych działań bądź też tworzyć właściwy klimat dla profesjonalnych zachowań, samodzielnego myślenia, kreatywności i demokratycznych relacji.(fragment tekstu)

The article presents the directions of desirable changes in organisational culture of local government units in the context of local government employees' expectations, who are lately more interested in increasing their independence and amount of responsibilities in completing given them tasks. The methods of diagnostic poll and surveying were used. The study questionnaire was filled in by 380 local government units workers employed in 72 local government units located in Pomorskie and Warmińsko-mazurskie Provinces (purposive sampling, conditioned by availability of respondents). On the grounds of pilot study it can be stated that employees of local government units expect changes in organisational culture favouring professionalising, independence and innovativeness of their actions, notice the necessity of these changes, are ready to undertake new challenges and bear responsibility for the quality of tasks executed. Conclusions resulting from the study may and should be applied in human re-sources management of local government units and in organising work on selected posts of local government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. H.J. Hatch ,Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002, s. 206 i nast.
 2. Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2008 nr 6, s. 9-13.
 3. E.H. Schein, Orgnizational Culture and Leadership: A  Dynamic View, Jossey-Bass, San Francisco 1985 s. 19; E.H. Schein, (1990), Organizational Culture, "American Psychologist", 1990 Vol. 45, s. 109-19.
 4. B. Kożuch, Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001, s. 59.
 5. E. Jacques, The Changing Culture of a Factory, Fryden Press, New York 1952, s. 251.
 6. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s.  39-40.
 7. P.M. Blau, Organisations, Theories. In International Encyclopedia of Social Sciences, D.L. Sills, Vol. 7. Macmillan, New York 1968, s. 298.
 8. P.M. Blau, Organisations, Theories. In International Encyclopedia of Social Sciences, D.L. Sills, Vol. 7. Macmillan, New York 1968, s. 298.
 9. L. Smircich, Concepts of culture and organizational analysis. "Administrative Science Quarterly", 1983 No. 28/3, s. 339-358, http://dx.doi.org/10.2307/2392246, 10.05.2013.
 10. R. Deshpande, A. Parasuraman,, Linking Corporate Culture to Strategic Planning, "Busi-ness Horizons", 1986 Vol. 29, No. 3, s. 28-37, http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(86)90005- 4, 02.04.2013.
 11. D. Lewicka, M. Kandefer, Kształtowanie kultury organizacyjnej w związku ze zmianami w organizacji, w: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, red. K. Markiewicz, M. Wawer, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s.  51.
 12. E.H. Schein, Culture:The Missing Concept in Organization Studies, "Administrative Sci-ence Quarterly" 1996, 41(2), s. 229-40.
 13. I. Seredocha, Zmiany w kulturze organizacyjnej jednostek administracji samorządowej, w: Gospodarka i społeczeństwo w  europejskiej perspektywie. Współczesne zarządzanie - uwarun-kowania, kierunki rozwoju, perspektywy, red. W. Golnau, I. Seredocha, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg 2011, s.  442, 447-448.
 14. A. Frąckiewicz-Wronka, A. Karteczek, Menedżer orga-nizacji publicznej - mity czy rzeczywistość, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębior-czość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, red. J. Pyka, Katowice 2007, s. 79.
 15. A. Frąckiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne w teorii i  praktyce ochrony zdrowia, ABC a Wol-ters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 26.
 16. I. Seredocha, Ethical values in organisational culture of local government entities, "Man-agement" 2011, nr 2, s.  64.
 17. T. Deal, A. Kennedy, Corporate and Cultures, MA: Addison Wesley, 1982, s. 13, http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813 (83)90092-7, 05.04.2013.
 18. W. Mikułowski, Nauka administracji, zarządzanie publiczne i  paradygmat rządzenia pu-blicznego, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, T. Markowski, Funda-cja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 61.
 19. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warsza-wa 2004, s. 43 i  nast.
 20. A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w  polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wydaw-nictwo SGH, Warszawa 2005, s. 66.
 21. J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W  poszukiwaniu determinantów skutecz-ności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 220.
 22. Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2008 nr 6, s. 14-19.
 23. M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996, s. 63.
 24. A. Pawłowska, Struktury organizacyjne w administracji publicznej, w: Administracja pu-bliczna. Zagadnienia wstępne, red. A. Pawłowska, Norbertinum, Lublin 1999, s.  33.
 25. J. Kowa-lik, Między partycypacją a zarządzaniem. W  poszukiwaniu determinantów skuteczności samorzą-dów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 211.
 26. S. Płażek, S. Sieńko-Smaga, K. Kawecki, D. Bąbiak-Kowalska, R. Skwarło, Ustawa o pra-cownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń, uchwał, Minicipium SA, Warszawa 2009, s. 48-49.
 27. B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok 1995, s. 243
 28. P. Jeżowski, New public management - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicz-nym, w: Zarządzanie w  sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny, red. P. Jeżowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s.  18-19.
 29. M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 147.
 30. C. Handy, Understanding Organizations, Penguin Books, London 1976, za: J. Szaban, Za-chowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 453-454.
 31. A. Frąckiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne w teorii i  praktyce ochrony zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 130, 157.
 32. M. Kostera, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 18-19.
 33. B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademic-ki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 367.
 34. E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 127.
 35. A. Wojtowicz, Kultura organizacyjna współczesnego przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie sektorem publicznym i  prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, red. L. Kozioł Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2005, s. 297-298.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu