BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dochody własne a problematyka samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa łódzkiego
Own Income and and Income Issues of Local Government: Case Study of Lodz Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 291-301, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Dochody, Gmina
Local government, Income, District
Note
summ.
Abstract
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, którego jednym z kluczowych elementów jest sprawna realizacja zadań publicznych na poziomie lokalnym, wymaga odpowiednich zasobów pieniężnych. Właściwy, efektywny system zasilania pieniężnego, umożliwiający realizację zadań własnych i zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, będący jedną z części wpływającą na poziom niezależności i samodzielności finansowej jest przedmiotem rozważań i analiz zarówno przedstawicieli nauki jak i władz samorządowych.(fragment tekstu)

Functioning of local governments requires adequate financial resources. Appropriate system of money supply allows the local governments to realize their own and delegated task and influences their independence and financial autonomy. It is also a subject of discussion and analysis, both representatives of science and government. This article aims to examine the importance of own revenues and their impact on the income of local governments. It focuses on the participation of Lodz municipalities own revenues in the total amount of state budget revenue and their impact on their independence of income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Olejniczak, Formy i skala subwencjonowania budżetów gmin z budżetu państwa - do-świadczenia Polski z lat 1991-2005, w: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w  warunkach akcesji Polski do UE, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław, Wrocław 2006, s. 299.
  2. DzU nr 124, poz. 607, z późn. zm.
  3. Art. 167, ust. 2, DzU nr 78, poz. 483, z późn. zm.
  4. A. Kożuch, Rola budżetu w zarządzaniu finansami gmin, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. IX, z. 2, s. 165, www.seria.home.pl/2007_zesz- yt2/30_kozuch.pdf, 02.05.2013 r.
  5. DzU nr 80, poz. 526 z 2010 r.
  6. L. Etel, Granice władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego w świetle art. 168 Konstytucji, w: Konstytucja jako źródło prawa finansowego i podatkowego, s.  380.
  7. L. Patrzałek, Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze finansów publicznych w warun-unkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław, Wrocław 2006, s. 37.
  8. M. Kosek-Wojnar, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe nr  4/2006, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, s. 80, www.wse.bochnia.pl/ zn/4-7.pdf, 30.04.2013 r.
  9. M. Ofiarska, Z. Ofiarski, Wyznaczanie i ochrona granic samodzielności, w tym finansowej, jednostek samorządu terytorialnego - wybrane aspekty konstytucyjne, w: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. Lewkowicz, J. Stan- kiewicz, Białystok 2010, s. 339.
  10. A. Tylman, T. Uryszek, M. Ślebocka, Subwencje jako dochody transferowe jednostek samo-rządu terytorialnego - zbieżność dylematów ekonomicznych i prawnych, w: Zarządzanie finansami sektora publicznego, decyzje, instrumenty, ryzyko, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Banko-wej w  Poznaniu, nr 37, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w  Poznaniu, Poznań 2011, s. 234.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu