BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wybrane czynniki kształtujące współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłowymi z terenu województwa lubuskiego a jednostkami naukowo-badawczymi w latach 2009-2011
Determinants of Forming Innovative Cooperations Industrial Companies With Units Science-Research in Lubuskie Province in the Years 2009-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 313-327, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Enterprises, Industrial enterprises
Note
summ.
Abstract
Studiując literaturę opisującą aktywność innowacyjną przedsiębiorstw można spotkać się z podziałem źródeł innowacji na źródła wewnętrzne i źródła zewnętrzne. Wewnętrzne źródła to te, które funkcjonują wewnątrz badanego podmiotu. Natomiast źródła zewnętrzne dzielone są między innymi na źródła krajowe i zagraniczne. O tym czy przedsiębiorstwo korzysta ze źródeł krajowych lub zagranicznych decyduje przede wszystkim pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, rodzaj działalności, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz typ rynku i produktu.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the impact of selected determinants for in-novative cooperation between industrial enterprises and scientific and research units se-lected in province Lubuskie. Survey questionnaires were sent to all industrial enterpris-es, which were mentioned in one of the online data-base. Completed survey question-naires sent 545 industrial enterprises, of which 268 showed that cooperation innovation. Determinants that affect innovation cooperation with units and universities are divided into eleven groups. These were: the size of the business, the nature of the ownership of the company, revenues in the last three years, the situation in the sector, the level of qualifications of the staff concerned, the extent of the sale, the distance from metropolitan market, sector, the distance from the supply network participants (competitor, sup-plier and recipient), relationships with other participants in the supply network and the level of technology used. As a result of the studies resulted in statistically significant models 18, which were described in detail in the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1999, s. 19-23.
  2. Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, praca zb. pod red. A.H. Jasińsiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok 2000, s. 15.
  3. W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 28.
  4. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ- 226.htm.
  5. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Podręcznik Oslo 2008.
  6. Nauka i Technika w roku 2007, GUS, Warszawa 2009, s. 129.
  7. A. Welfe, Ekonometria. Wydanie trzecie, PWE, Warszawa, 2003, s. 76.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu