BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michał Flieger (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wybrane aspekty rozwoju informatycznego gmin w Polsce
Package Erp Systems as a Marketing Product in ihe Evaluation of Control Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 41-53, rys., bibliogr.15 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Gmina, Informatyka
District, Information science
Note
summ.
Abstract
Rozwój lokalny w znacznej mierze uzależniony jest od działań, które są podejmowane przez gminy. Rozwój gospodarczy rozumiany jest jako zdolność regionu do wytwarzania wartości dodanej oraz wywierania wpływu na istotne z perspektywy rozwoju regionu zjawiska1. W działalności operacyjnej gmin przede wszystkim ważne jest stwarzanie nowych miejsc pracy, a więc tworzenie bazy rozwoju dla społeczności. Baza ta przyczynia się do osiedlania się ludności na danym terenie. Dodatkowo, wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta standard życia, dochód społeczny oraz możliwości wyboru dla mieszkańców - nie są oni ograniczeni do jednego miejsca i sposobu uzyskiwania dochodu. (fragment tekstu)

Package ERP Systems represent a specific solution, because they contain a set of standard functions, allowing for comprehensive support of basic economic processes taking place in the enterprises. Nevertheless, their adaptation to the specifics of an enterprise requires configuration process or modification the variable parameters of software. The proper conduct of this process is primarily determined by identification of the business processes taking place in the company and their restructuring in the terms of how best to apply the software. These activities are linked together with training users in the process of implementation. Discussed above specifics of ERP packages affect the particular structure of the market and the product itself. In the article authors will recognize how the concept of package IS can be relate to this marketing knowledge and how package IS assessed by controlling instruments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualne problemy i wydarzenia, badanie CBOS, kwiecień 2010.
 2. Art. 164, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Baranowska-Skima A., E-administracja w Polsce: perspektywy rozwoju, eGospodarka. pl (3.05.2011).
 4. Chmielarz W., Stadium rozwoju systemów e-administracji w Polsce, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2007, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz- -Wronka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice 2008.
 5. Chomiak-Orsa I., Flieger M., Computerization as the Improvement of Processes in Local Governments, w: Business Informatics, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2011.
 6. Chomiak-Orsa I., Flieger M., Rola informatyzacji w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. Wyniki badań skuteczności instrumentów IT, w: Systemy informatyczne w zarządzaniu, red. J. Korczak, H. Dudycz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2011.
 7. Chomiak-Orsa I., Gryncewicz W., Wirtualizacja jako kierunek reiżynieringu procesów biznesowych w administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 8. Dyrektywa 1999/93/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r., http://www.kig.pl/assets/upload/e- gospodarka/Dyrektywa_UE_1999.pdf.
 9. Kamerschen D.R., McKenzie R.B, Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza Solidarność, Gdańsk 1991.
 10. Melkers J., Bugler D., Bozeman B., Technology Transfer and Economic Development, w: Theories of Local Economic Development, red. R.D. Bingham, R. Mier, SAGE Publications, Newbury Park CA 1993.
 11. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, http://www.ezdrowie.lodzkie.pl/pliki/PL-MNiI- 2005- Strategia_kierunkowa_rozwoju_informatyzacji_Polski_do_roku_ 2013.pdf (12.12.2011).
 12. Podpłoński R., Popis P., Podpis elektroniczny, Difin, Warszawa 2004.
 13. Radzikowska B., Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu "e-PUAP", w: Raport ARC Rynek i Opinia. E-PUAP, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, luty 2005.
 14. Rozwój elektronicznej administracji w Polsce. Bariery, rekomendacje. Raport z debaty, Fundacja Wspomagania Wsi, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Ameryka􀄔ska Fundacja Wolności, Warszawa, kwiecień 2011, www.witrynawiejska.org.pl (20.07.2011).
 15. Szyjko C.T, Internet jako środek komunikacji obywatelskiej w UE, www.stosunkimiedzynarodowe. pl (8.06.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu