BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zakres dostępnych informacji o strukturze kapitału w małych przedsiębiorstwach
Capital structure in small enterprises - data availability analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 323-331, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał, Struktura kapitału, Rachunkowość memoriałowa
Small business, Capital, Capital structure, Accrual accounting
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji zakresu dostępnych danych finansowych, które są wykorzystywane w badaniach struktury kapitału małych przedsiębiorstw. Zakres dostępnych danych finansowych, służących do oceny struktury kapitału zostanie przeanalizowany w zależności od formy prawnej podmiotów i wybranych charakterystyk ekonomicznych małych przedsiębiorstw(fragment tekstu)

One of the important research problems concerning small enterprises in Poland is how they finance their activity and development. This issue is closely related to capital structure decisions in such enterprises, and this is where the Pecking Order Theory may and should be applied. The aim of this paper is to confront the range of available financial data concerning small enterprises with data necessary to examine their capital structure within the Pecking Order Theory. The study of data accessibility focused on legal form and some economic characteristics of enterprises. In the Polish accounting law, no special financial reporting requirements are applied to small enterprises. They can operate under different legal forms, out of which joint stock companies seemed to be most easily analysed when it comes to the study of capital structure. In general, the range of available data depends on the type of the company, which is related to the obligation to maintain full accrual accounting records, the obligation of auditing the annual financial statements and the possibility of preparing simplified statements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Łapiński, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 2011, s. 13, 16.
 2. S.C. Myers, N.S. Majluf, Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics" 1984, t. 13, nr 2,s. 187-221.
 3. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001
 4. J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 5. T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR, Warszawa 2002, s. 296.
 6. E. Chojnacka, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 17.
 7. A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 37.
 8. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 109.
 9. L. Shyam-Sunder, S.C. Myers, Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1999, nr 51
 10. K. Campbell, M. Jerzemowska, Capital structure decisions made by companies in a transitional economy: the case of Poland, w: Financial Management, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, FRR, Warszawa 2001, s. 52-73
 11. M. Hamrol, J. Sieczko, Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2006, nr 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, s. 127-141
 12. K. Mazur,The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, "International Atlantic Economic Society" 2007, nr 13, s. 495-514
 13. Art. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z pózn. zm.).
 14. Art. 308 Ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
 15. Art. 4 Ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (DzU 2011, nr 232, poz. 1378).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu