BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Regional Differences of Socio-Economic Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 113-120, rys., bibliogr.10 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Region, Rozwój społeczno-gospodarczy
Region, Social economic development
Note
summ.
Abstract
W artykule analizie poddano poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionów (NTS1) w Polsce. Zbudowano ranking regionów oraz przeprowadzono analizę skupień celem wyodrębnienia podgrup podobnych regionów. Należy zwrócić uwagę, że rozwój społeczno-gospodarczy - stanowiący merytoryczny przedmiot analizy - jest pewną wielowymiarową charakterystyką , której sposób mierzenia pozostaje niejednoznaczny, a ze względu na nieprecyzyjność tego typu terminów najczęściej zakłada się daleko idącą zgodę powszechną co do ich znaczenia. Wyniki badań determinuje w głównej mierze ostateczna lista zmiennych diagnostycznych, jak również wybór miary odległości i metody grupowania (przy grupowaniu) oraz formuły agregacji (przy porządkowaniu liniowym). (fragment tekstu)

The paper analyzes the level of socio-economic development of the regions in Poland. Ranking the regions and the built grouping was performed to isolate subsets of similar regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Klóska R., Wielowymiarowa analiza statystyczna rozwoju społeczno-gospodarczego Szczecina na tle innych miast wojewódzkich w Polsce, w: Region 2008. Pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny, red. S. Flejterski, F. Losurdo, D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  2. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  3. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  4. Malina A., Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski, "Przegląd Statystyczny" 2006, nr 1.
  5. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, red. A. Zeliaś, PWN, Warszawa 1989.
  6. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  7. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  8. Rocznik statystyczny województw 2010, GUS, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl (25.08.2011).
  9. Sokołowski A., Analizy wielowymiarowe. Materiały kursowe, Statsoft Polska, Kraków 2005.
  10. Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 654, "Monografie i opracowania", nr 101, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu