BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wykorzystanie procedur oceny zgodności w dyrektywach nowego podejścia
The Conformity Assessment Procedures Application in the New Approach Directives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 149-161, tab.., bibliogr.7 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Procedury administracyjno-biurowe, Dyrektywy WE, Państwa członkowskie
Administration and office procedures, EC directives, Member states
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem istnienia Unii Europejskiej jest stwarzanie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wspólnego rynku, którego istota polega na swobodnym przepływie produktów, usług, kapitału i pracowników pomiędzy państwami członkowskimi. Aby cel ten mógł być realizowany, likwiduje się cła wewnętrzne, ograniczenia w imporcie i ujednolica się podatki. Produkt legalnie wprowadzony do obrotu na obszarze jednego państwa członkowskiego może by także umieszczany na rynkach innych państw (choć mogą zaistnieć wyjątki od tej zasady). Najskuteczniej bariery w swobodnym przepływie produktów są usuwane poprzez wprowadzanie jednolitych przepisów prawnych dotyczących wytwarzania i obrotu produktami. Przykładem w tym zakresie jest nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji.(fragment tekstu)

In the article the basic principles of new approach to technical harmonization and standards, introducing the new approach directives, are presented. In the next part of article the criteria of conducting of the conformity assessment and eight of basic modules of the conformity assessment (with the modifications) are presented. The article also presents products or issues covered by the new approach directives and the analysis within the types and number of modules used to evaluate compliance with the new approach directives. In the conclusions the general difficulties, and also the difficulties, which may have the producer, obliged to use the conformity assessment procedures, are indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bazy danych dotyczących dyrektyw nowego podejścia, http://ec.europa.eu/enterprise/ newapproach/nando/ (28.04.2011).
  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/EC z dnia 9 lipca 2008 r. sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EEC, Dz.U. L 218 z 13 sierpnia 2008.
  3. EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm (9.05.2011).
  4. Henrykowski W., System oceny zgodności w Unii Europejskiej pięć lat po akcesji. Historia - Teraźniejszość, J-PROPERTY, Warszawa 2009.
  5. Hutyra A., Dyrektywy nowego podejścia i oznakowanie CE. Wprowadzanie produktów na rynek Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Wolnych Przedsiębiorców, Oddział Terenowy, Gdańsk 2001.
  6. Pigłowski M., Znaczenie jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw nowego i globalnego podejścia, w: Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych, red. J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2010.
  7. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu