BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barej Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Finansowa konkurencyjność miast - na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Financial Competitiveness of Cities - on The Example of West Pomeranian Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 5-15, tab., rys.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Konkurencja, Miasto, Finanse
Competition, City, Finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wyniku polityki państwa i Unii Europejskiej zmienia się konkurencyjne znaczenie regionu w Polsce. W opracowaniach dotyczących procesów dostosowawczych polskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej oraz transformacji systemowej gospodarki polskiej dominuje problematyka dotycząca konkurencyjności. Obserwuje się stale rosnące zainteresowanie pojęciem konkurencyjności, a także znaczeniem i zakresem zastosowań tego pojęcia w odniesieniu do jednostek przestrzennych. Konkurencyjność jednostek przestrzennych jest najczęściej rozpatrywana w sferze społecznej i gospodarczej, bez podkreślenia znaczenia finansowej konkurencyjności, która nie została dotychczas szczegółowo zbadana i usystematyzowana w literaturze przedmiotu. Celem opracowania będzie ocena wpływu czynników finansowych na konkurencyjność miast na przykładzie wybranych miast województwa zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)

The process of ongoing economic globalization and the growing openness of local economies facilitate an increase in competition among cities. The competitiveness of cities means the ability to attract capital and to retain it within their limits. The article will analyze financial competitiveness of cities as well as factors determining its shape, such as: investment policy, raising funds from external sources, promotional spending, and such elements of fiscal policy as tax relief, tax exemption and tax cuts. The purpose of this paper is to assess the influence of financial factors on competitiveness of cities, in the example of selected cities of West Pomeranian Province. The ranking of financial competitiveness of nine cities of the region was created.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Winiarski, Konkurencyjność: kryterium wyboru, czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 26.
  2. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s.  14.
  3. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Finansowe i  organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast i gmin, Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w  Szczecinie nt. Konkurencyjność polskiej gospodarki, PTE w  Szczecinie, Szczecin 2010, s. 30; B. Filipiak, Polityka finansowa władz samorządowych jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności miast polskich, w: Konkurencyjność i  potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, red. S. Korenik, K. Szołek, KPZK PAN, Warszawa 2004, s.  69-77
  4. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w  stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 104.
  5. T. Wołowiec, Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i  Lokalne" 2005, nr 1 (19), s. 76.
  6. M. Boniecka, Czynniki wpływające na dochody i wydatki miasta na prawach powiatu. Przypadek Torunia, w: Finansowanie samorządu gminnego. Studia przypadków, red. S. Kańduła, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 7; B. Filipiak, Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008, s. 24.
  7. B. Filipiak, Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008, s. 25, 80.
  8. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 50.
  9. A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i  regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011, s.  268.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu