BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomoc publiczna w regionalnych programach operacyjnych jako narzędzie wspierania rozwoju przedsiębiorstw
Public Support for Regional Operational Programs as a Support the Development of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 95-109, rys., tab.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Pomoc publiczna, Rozwój przedsiębiorstwa
Public aid, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Samorządy regionalne mogą istotnie wpływać na kształtowanie klimatu społeczno-gospodarczego na swoim obszarze. Poprzez system dotacji unijnych mogą one oddziaływać na poprawę warunków funkcjonowania rodzimych przedsiębiorstw oraz zachęcać do inwestowania zewnętrzne podmioty. Pomoc publiczna świadczona przez samorząd regionalny w ramach programów operacyjnych ma w swym założeniu wzmocnić konkurencyjność miejscowej gospodarki, tworzyć miejsca pracy oraz oddziaływać na powstawanie inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia pomocy publicznej jako istotnego instrumentu oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę regionalną. W artykule zostaną zatem poruszone kwestie związane z pomocą publiczną występującą w regionalnych programach operacyjnych, a w szczególności omówione zostają rodzaje i instrumenty pomocy, poziomy wsparcia w relacji z beneficjentami oraz wskazana zostanie skala wsparcia udzielanego w Polsce w obecnej perspektywie finansowej UE. (abstrakt oryginalny)

In the article, the Author shows that regional government should take into consideration public measures to encourage investments and creating work places, which very often have to confront against difficulties in accessing funds. The main goal of this paper is to identify the importance of public aid as an instrument of state influence on the economy and to discuss the role and the main conditions for applying the public aid on the regional level. On the basis of empirical data will also be assessed using a system of Regional Operational Programme (RPO) support in Poland (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Art. 107 ust. 1 TFUE (dawny art. 87 ust. 1 TWE).
 2. B. Woźniak, Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, Materiały konferencyjne - teksty wygłaszanych referatów. Konferencja "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i  długu publicznego", Kazimierz Dolny, 11-12 kwietnia 2011, s. 43.
 3. http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/programmes/rpo/in dex_pl.htm.
 4. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/115744,regionalne_programy_oper acyjne_sa_ dobrym_uzupelnieniem_programow_krajowych.html.
 5. A. Jankowska, M. Marek, Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s.  158-164.
 6. Regulacji europejskich, w tym m.in. Rozporządzenie Komisji (WE) nr  800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ.Urz. UE L 214 z  9.08.2008 r., s. 3), Wytyczne w sprawie Krajowej Pomocy Regionalnej na lata 2007-2013 z dnia 4 marca 2006 r. (DZ.Urz. UE C 54 z 4.03.2006 r., s. 13). Regulacji polskich, w tym. m.in. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o  zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 7. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa - Vademecum, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 8. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
 9. Informacje zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, www.uokik.gov.pl/wylaczenia_grupowe_i_pomoc_de_minimis2.php (25.03.2011).
 10. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 58.
 11. http://wrota.podkarpackie.pl (23.11.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu