BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Elektroniczne zamówienia publiczne (e-zamówienia) jako istotny element strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020
Electronic Public Procurement (E-Procurement) as an Important Element of a Strategy Towards Prudent and Balanced Development Conducive to Europe 2020
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 125-135, tab.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Zamówienia publiczne, Inwestycje
Public procurement, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Instytucje rządowe oraz organizacje sektora publicznego zobligowane są do stosowania procedury, jaką są zamówienia publiczne. Elektroniczne zamówienia publiczne (e-zamówienia) opierają się na wykorzystaniu Internetu oraz poczty elektronicznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie e-zamówień jako jednego z istotniej-szych elementów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. Zgodnie z priorytetami Strategii Europa 2020 rozwój inteligentny utożsamiany jest z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, a rozwój zrównoważony cechuje się promowaniem gospodarki efektywnej, czyli takiej, która optymalnie wykorzystuje zasoby przyjazne środowisku, przy zachowaniu zasady konkurencji. Uświadomienie ważności e-zamówień ułatwi inteligentny i zrównoważony rozwój Europy. (abstrakt oryginalny)

Electronic public procurement means the use of the Internet and the e-mail. The aim of this article is to present e-procurement as one of the most significant Strategy towards prudent and balanced development conducive to Europe 2020. Raising awareness of the significance of e-procurement will foster prudent and balanced development of Europe.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Croom, A. Brandon-Jones, Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector, "Journal of Purchasing & Supply Management" 2007, No. 13, s. 295.
  2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych.
  3. W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, Elektroniczne zamówienia publiczne w  Polsce - ekspertyza, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 9-10.
  4. www.simap.europa.eu (31.05.2012).
  5. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz e-zamówień, Bruksela 2012, s. 7.
  6. Komisja Europejska, Zielona księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE, Bruksela 2010, s. 9.
  7. E. Cierlica, e-CERTIS, "Monitor Zamówień Publicznych" 2010, nr 11, s.  10.
  8. Komisja Europejska, Komunikat Komisji, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 11-20.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu