BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bator Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu), Bator Kajetan (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Title
Wiedza jako podstawowy czynniki przewagi konkurencyjny przedsiębiorstw
Knowledge as Primary Factor of Competitive Advantage of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 79-88, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Wiedza, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo
Knowledge, Competitive advantage, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Współczesne rynki, na których konkurują przedsiębiorstwa, zmieniają się radykalnie. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw, której rezultatem jest zajmowana przez firmę pozycja w strukturze poszczególnych rynków, podlega erozji. Głównym przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że cykl życia produktów ulega znacznemu skróceniu - zanim firma zdoła upozycjonować swój produkt na rynku w sposób przynoszący zysk, inne firmy mogą już proponować doskonalsze wersje danego produktu lub inne sposoby zaspokajania danego typu potrzeb. Globalizacja i umiędzynarodowienie sprawiają, że granice rynków narodowych stają się otwarte. Na poszczególnych rynkach pojawiają się całkiem inni, nowi konkurenci, budujący swoją przewagę konkurencyjną przez integrację poszczególnych ogniw łańcucha wartości dodanej w skali globalnej - nawiązujący kontakty (relacje, alianse) z partnerami w wielu krajach (dostawcami, odbiorcami, pośrednikami, firmami konkurencyjnymi). Jednocześnie klienci stają się coraz bardziej zróżnicowani pod względem swoich oczekiwań i pragnień związanych z zaspokajaniem potrzeb, bardziej wymagający wobec produktów, które są im proponowane. Oczekują produktów coraz doskonalszych, niskich cen, szczególnej troski przedsiębiorstw o zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb. Przedsiębiorstwa są zmuszone do nieustannego poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, która zagwarantowałaby im przetrwanie na konkurencyjnym rynku.(abstrakt autora)

The competitive advantage of enterprises, which results in the position occupied by the company in structure of markets, as a result of speeding up processes and constant change, is rapidly eroded. Companies operating in today's markets are forced to a constant search for new drivers to outrun the competition, a better understanding of the needs and expectations of customers and develop long-term competitive advantages. The article presents the knowledge, its importance and role in the process of building a competitive advantage, allowing to create and deliver products that meet customer needs better and more efficiently than competitors.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dolińska M.: Zarządzanie wiedzą w uczącej się organizacji, "Organizacja i Kierowanie"2000, nr 4.
 2. Domagała M.: Wiedza o kliencie podstawą egzystencji przedsiębiorstwa,
 3. Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, t. II, red. W. Cieśliński,Wałbrzych 2002.
 4. Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 5. Ekonomika i zarządzanie małą i średnią firmą, red. B. Piasecki, Warszawa-Łódź 2001
 6. Gallupe B.: Knowledge Management Systems: Surveying the Landscape, "International Journal of Management Reviews" 2001, No. 3: Business Source Premier.
 7. Landes D.S.: Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Muza, Warszawa 2000.
 8. Libor K.: Zasoby wiedzy jako źródło przewagi konkurencyjnej prywatnych przedsiębiorstw medycznych,
 9. Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Szczecin 2003
 10. Majewska M.: Strategie zarządzania wiedzą,
 11. Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, t. I, red. W. Cieśliński, Wałbrzych 2002.
 12. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 13. Panasiewicz L.: Organizacyjne uczenie się a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 9.
 14. Piasny B.: Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 10.
 15. Prahalad C.K., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, May-June.
 16. Rojek T.: Międzynarodowa konferencja naukowa Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 1.
 17. Sanchez R., Heene A., Thomas H.: Dynamics of Competence Based Competition. Theory and Practice in the New Strategic Management, Pergamon, Elsevier Science Ltd. 1996.
 18. Stalk G., Evans P., Shulman L.E.: Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review" 1992, March-April.
 19. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, "Problemy Jakości" 1999, nr 12. Szarafin M.: Knowledge management, "Problemy Jakości" 1999, nr 3.
 20. Szymura-Tyc M.: Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 21. śmigielska G., Zembura R.: "Learning alliances" w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu