BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Saar Małgorzata (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Title
Współpraca administracji publicznej i przedsiębiorców szansą na rozwój gospodarczy w regionie
The Cooperation Of Local Governments and Entrepreneurs - an Opportunity for Economic Development in the Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 137-148, rys.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Klastry, Administracja publiczna, Rozwój gospodarczy
Business cluster, Public administration, Economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
O rozwoju gospodarczym w regionie w dużej mierze stanowi przedsiębiorczość lokalna i regionalna. Jednocześnie istnieje wiele czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości. Są to zarówno czynniki ulokowane wewnątrz organizacji, jak również czynniki zewnętrzne, na które przedsiębiorca nie ma bezpośredniego wpływu. Rolą samorządów jest wspieranie przedsiębiorczości lokalnej jako jednego z podstawowych elementów poprawy konkurencyjności całego regionu oraz tworzenie dobrych warunków dla ich funkcjonowania, a także atmosfery sprzyjającej zagranicznym przedsiębiorstwom do inwestowania na terenie województwa, jako istotnego czynnika pobudzającego regionalny rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

The role of local authorities is to promote entrepreneurship as one of the key elements to improve the competitiveness of the region and create favorable conditions for their operation. In the article the author mentions about two important areas of cooperation of local governments and business, which have a significant impact on economic development in the region: regional cluster policy and entrepreneurial support pro-grams.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Saar, Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 12.
 2. A. Badach, M. Szejba, Fundusze mikropożyczkowe i poręczeniowe - pozabankowe formy wspomagania małych firm w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania w województwie zachodniopomorskim, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Szczecin 2005.
 3. A. Bielawska, Szczecin 2005. 3 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, Warszawa 2012, za M.Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1986.
 4. S. Jankiewicz, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Poznań 2004, s. 117 i n
 5. Klastry w województwie zachodniopomorskim, Publikacja PARP "Polskie klastry i polityka klastrowa", Warszawa 2012.
 6. P. Niedzielski, M. Frankowska, Współpraca klastrów województwa zachodniopomorskiego z jednostkami naukowymi, Konferencja PARP "Rola klastrów w obszarach transgranicznych", Szczecin, 31.05.2012.
 7. http://www.coi.wzp.pl/coi/centrum_obslugi_inwestora.htm.
 8. http://www.coi.wzp.pl/coi/biuro_wspierania_przedsiebiorczosci.htm.
 9. Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie go na lata 2007-2013 (wersja 6.1), Szczecin 2012.
 10. Informator Instrument wsparcia eksportu na poziomie regionalnym, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 11. http://www.coi.wzp.pl/coi/p-r-m-a-16155/aktualnosci.htm.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania po-mocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. z 2007 r. nr 211, poz. 1542, z późn. zm.). 20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w  sprawie udzielania po-mocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 210, poz. 1522, z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania po-mocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w  zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. z 2007 r. nr 211, poz. 1544, z późn. zm.).
 14. 22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w  sprawie udzielenia po-mocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych, promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. z 2007 r. nr 211, poz. 1543, z późn. zm.).
 15. Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu