BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój miasta w kontekście rewitalizacji jego wybranych obszarów - na przykładzie miasta Kołobrzeg
City Development in the Context Of Revitalisation Selected Areas - Example of the City of Kołobrzeg
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 175-187, rys.,tab.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Rewitalizacja, Miasto
Revitalization, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wstęp Nadrzędnym celem szeregu zadań, jakie ustawodawca nałożył na władze samorządowe, jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Odbywa się ono m.in. poprzez odpowiednie gospodarowanie lokalną przestrzenią1, wytyczanie (adekwatnych do istniejącego potencjału i zewnętrznych uwarunkowań) kierunków rozwoju jednostki terytorialnej, stwarzanie lokalnym przedsiębiorcom co-raz szerszego wachlarza możliwości podejmowania inicjatyw gospodarczych, gwarantowanie bezpieczeństwa na ulicach miast, zapewnienie godnych warunków bytowych, lokalowych obecnym i przyszłym mieszkańcom, weryfikowanie zgodności aktualnie realizowanych przedsięwzięć z założeniami zrównoważonego rozwoju itp. Wszelkie realizowane w mieście (gminie) inicjatywy mają przede wszystkim na celu stworzenie lokalnym interesariuszom2 płaszczyzn po-rozumienia i współpracy, aby podejmowali działania sprzyjające osiągnięciu określonego poziomu rozwoju i profilu gospodarczego jednostki.. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes process of city revitalisation. It also describes its role in an effective management process of local development. At the example of the city of Kołobrzeg - it has been shown causes of taking a revitalisation action as well as its ad-vantages.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Bielniak, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 49.
 2. sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 49. 4 K. Krzakiewicz, Podstawy zarządzania, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Poznań 1996, s. 19.
 3. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 81-82.
 4. W.M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta 2003, s. 15.
 5. A. Potoczek, J. Stępień, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008, s. 67.
 6. A. Kożuch, Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 4, s. 178.
 7. E. Kowalska, Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji?, w: Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, red. A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2010, s. 9 i poz.
 8. B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 160.
 9. A. Czermiński i in., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001, s. 151.
 10. J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie, Placet, Warszawa 2002, s. 125.
 11. H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządzie lokalnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 34.
 12. D. Ptaszycka-Jackowska, Odnowa miast - zarys problemu, w: Rewitalizacja, rehabili-tacja, restrukturyzacja - odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszyńska-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 2000, s. 47.
 13. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Wydawnictwo Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz GTZ - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Warszawa 2003, s. 13.
 14. T. Hall, Urban Geography, Routledge, London-New-York 2006, s. 57-58.
 15. Urban Regeneration: A Handbook, red. P. Roberts, J. Sykes, Sage, London 2000, s. 14.
 16. Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013.
 17. http://miasto.kolobrzeg.eu oraz http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl (30.05.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu