BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Title
Elastyczność a bezpieczeństwo socjalne na rynku pracy w Niemczech
Flexibility vs. Security in Germany
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 9-17, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo socjalne, Elastyczność rynku pracy
Social security, Labour market flexibility
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie głównych założeń idei flexicurity i związanych z jej wdrożeniem zmian form zatrudnienia (m.in. zatrudnienia na niepełnym etacie) oraz wykazanie ich wpływu na sytuację ekonomiczną pracowników w Niemczech. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy, który w wyniku przeprowadzonych analiz zostały zweryfikowane. Wynika z nich, że zwiększenie elastyczności form zatrudnienia odbyło się w Niemczech kosztem pracowników bez zapewnienia należytego bezpieczeństwa socjalnego i doprowadziło do powiększającego się rozwarstwienia dochodowego oraz do zagrożenia ubóstwem w grupie osób pracujących. W Niemczech nie udało się dotychczas zapewnić należytego i przewidzianego przez postulaty flexicurity bezpieczeństwa socjalnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the main assumptions of the idea of the flexicurity and changes of forms of employment related to its implementation (including part-time employment) and to demonstrate their impact on the economic situation of employees in Germany.The study adopted two hypotheses, which have been verified by the analyses. They show that increasing the flexibility of employment forms took place in Germany at the expense of employees without ensuring the proper social security and led to the growing dissection of income and the risk of poverty among working people. Germany, so far, failed to provide proper social safety according to the demands of the flexicurity. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bassanini A., Duval R., Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions, OECD, Paris 2006.
 2. Consideration of reports submitted by States parties under Articles 16 and 17 of the Covenant, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations, E/C.12/DEU/CO/5, Geneva 2011.
 3. Data market, http://datamarket.com/data/ set/1b7j/#!display=line&ds=1b7j!w0y=5.n.14.k.d.y.2.
 4. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje, Raport końcowy z badań, red. E. Kryńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 5. Goebel, Gornig M., Häußermann H., Polarisierung der Einkommen, "Wochenbericht des DIW", Berlin nr 24/2010 s. 3.
 6. Huber S., Der Erfolg von Flexicurity, Osteuropa-Institut Regensburg, Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung, Working Papers, Nr. 277 Oktober 2009, Regensburg 2009.
 7. Jodkowska L., Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech, Difin, Warszawa 2009.
 8. Kalina T., Weinkopf C., Niedriglohnbeschäftigung 2007 weiter gestiegen - zunehmende Bedeutung von Niedriglöhnen, IAQ-Bericht 2009-05, Institut Arbeit und Qualifikation, Essen 2009.
 9. Lebenslagen in Deutschland, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Köln 2011.
 10. Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Bonn 2009.
 11. Mittelschicht, Focus 22/2008.
 12. Tangian A., Towards Consistent Principles of Flexicurity, WSI Diksussionspapiere, No. 159.
 13. Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu