BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heese Tomasz (Politechnika Koszalińska), Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Udział funduszy europejskich w realizacji celów strategii rozwoju miasta na przykładzie projektu civitas renaissance w szczecinku
The Participation of European Funds in Accomplishing Objectives of a Town Development Strategy on the Example of the Civitas Renaissance Project in Szczecinek.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 23, s. 39-52, rys.
Keyword
Fundusze unijne, Miasto, Samorząd terytorialny
EU funds, City, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej unijne środki pomocowe stanowią istotny składnik budżetu strategii rozwoju większości gmin. Możliwości uzyskiwania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego są bardzo szerokie i wynikają zarówno z krajowych programów operacyjnych, jak i wspólnotowego programu lizbońskiego. W artykule przedstawiono wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju Szczecinka, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania działań w ramach projektu CIVITAS RENAISSANCE, który jest obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym w mieście. Jego skala dotyczy zarówno wielkości zaangażowanych środków finansowych, jak również zasięgu i liczby podejmowanych przedsięwzięć.(abstrakt oryginalny)

Since Poland's becoming the EU member, European assistance funds have become a considerable component of the budget of development strategies of the majority of Polish communes. The possibilities of gaining financial support for territorial units are very widespread and result both from national operation programs and EU Lisbon Program. The paper presents the share of European funds in the development strategy of the town of Szczecinek with particular stress on the subsidizing of actions within the framework of Civitas Renaissance Project which is now the biggest undertaking realized in the town both in respect to financial means engaged in it and the range a quantity of undertaken actions.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Strategia Lizbońska - możliwości realizacji w ramach polityki spójności,http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx.
 2. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007, s.32.
 3. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, C.H. Beck,Warszawa 2009, s. 41.
 4. Czym są fundusze, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx.
 5. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013,Wyd. Katalickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, 46.
 6. Strategia Lizbońska. Europejska debata publiczna, Materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 7. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy..., s. 341.
 8. Podrozdział opracowano na podstawie Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008-2017, Stowarzyszenie "Partnerzy dla Samorządu", Szczecinek, grudzień 2007.
 9. Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl.
 10. W artykule zastosowano wyliczenia procentowe, odnosząc się do liczby planowanych zadań, nie zaś do kosztów tych przedsięwzięć, z uwagi na fakt, że w strategii koszty realizacji sporej części zadań określono jako "do ustalenia". Stąd nie jest możliwe podanie zarówno całkowitej wartości planowanego budżetu strategii, jak również poszczególnych zadań w niej zawartych.
 11. Na rysunku nie ujęto udziału Urzędu Miasta w planowanych zadaniach z uwagi na bardzo dużą dysproporcję wobec innych instytucji, co skutkowałoby nieczytelnością pozostałych danych
 12. http://civitas-renaissance.eu/szczecinek/Civitas-Renaissance.html.
 13. Strategia rozwoju..., s. 33.
 14. 4 miliony euro z Brukseli dla Szczecinka, http://www.szczecinek.pl/strona.php?id=1248.
 15. Wartość euro przeliczono po kursie dla zamówień publicznych na dzień 1.01.2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu