BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Katarzyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
"Nowe Państwo" a nowa gospodarka. Wyzwania i problemy
"New State" and the New Economy - Challenges and Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 109-116, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Państwo, Gospodarka
State, Economy
Note
summ.
Abstract
"Stare problemy trzeba przezwyciężać nie tylko za pomocą nowych technologii, ale również stosując zmodyfikowaną - dostosowaną do wyzwań epoki »nowej gospodarki« i sprzęgniętej z nią globalizacji - nową politykę" - napisał niezwykle trafnie G.W. Kołodko w jednej ze swoich publikacji. Czym bowiem jest wskazane w tytule "nowe państwo" jeżli nie "starym państwem" postawionym w obliczu permanentnie zmieniających się granic politycznych, społecznych, kulturowych, ale również handlowych. Owo "nowe państwo" musi zatem nadal, tak jak i "stare":koordynować działania, tworzyć instytucje i nowy porządek gospodarczy. Jednak z tą różnicą, iż wymaga to obecnie stałego dostosowywania się do coraz to bardziej zróżnicowanej gospodarki globalnej, za którą powinna podążać polityka państwa. Zatem właściwe powiązanie i wykorzystanie narzędzi polityki fiskalnej i monetarnej to jedyny warunek pozwalający na osiągnięcie przez daną gospodarkę wzrostu gospodarczego. W niniejszej publikacji zaprezentowana zostanie jedynie pewna niewielka część niezwykle ciekawego problemu, jakim jest określenie bieżących dylematów, przed którymi staje państwo, rozumiane jako podmiot gospodarczy ingerujący w gospodarczą codzienność.(abstrakt autora)

New era usually means new challenges. Today The State is faced with a permanently changing borders of political, social, cultural and commercial. It must therefore coordinate, create institutions and a new economic order. This publication will be presented only a small part of a very interesting problem,which is to determine the current State's dilemmas, operating under the "New Economy". It will be seen as an economic entity impact in economic life. The whole analysis will include a brief mention of the role and functions of the state, from the historical perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak A.P.: Państwo w realiach "nowej gospodarki". Podstawy efektywnej polityki gospodarczej XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 2. Bieńkowski W.: Globalization, Integration and Government's Competitiveness Policy, "Optimum - Economic Studies" 2004, Vol. 23.
 3. Hicks J.R.: Revolutions in economics w: Method and Appraisal in Economics, red.S. Latsis, Cambridge University Press, Cambridge 1976.
 4. Kołodko G.W.: "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach postsocjalistycznej transformacji, w: "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 5. Lewandowska-Gwarda K., Antczak E.: Nowa ekonomia geograficzna i modele specjalne, w: Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki,Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Milewski R.: Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1999. 7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Stankiewicz W.: Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, http://pwsbia.edu.pl/ pdf_files/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_III.pdf, Warszawa 2012.
 8. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 9. Williamson O.: The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economics Literature" 2000, Vol. 38, September.
 10. Wojtyna A.: Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć "nową gospodarkę"?,
 11. "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu