BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hawlena Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki
Liberalisation of the Market of Air Passenger and the Development of Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 29-40, rys.,tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Liberalizacja transportu, Transport lotniczy, Przewozy pasażerskie, Turystyka
Transport liberalization, Air transport, Passenger traffic, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematyka artykułu dotyczy nowego trendu odzwierciedlającego rozwijającą się współpracę pomiędzy usługodawcami niskokosztowych pasażerskich przewozów lotniczych a organizatorami rynku turystycznego. Efektywnemu wykorzystaniu tkwiących w tym procesie korzyści służy rosnący zakres liberalizacji segmentu niskokosztowych usług lotniczych, co powoduje istotne ograniczenie niekorzystnych restrykcji istniejących w ramach tego rynku. W publikacji zaprezentowano mechanizm wzajemnego oddziaływania podmiotów obu zakresów działalności, wykazując wzrost korzystnej kompatybilności, rosnącej zależności dynamiki rozwoju oraz korzyści związanych z tego typu kooperacją.(abstrakt oryginalny)

Subject matter of this article concerns a new trend that reflects the growing cooperation between providers of low-cost air travel and tourism market organizers. Effective use of the inherent advantages of this process is the growing range of low-cost segment of the liberalization of air services, resulting in significant reduction of adverse restrictions that exist in this market. The paper presents the mechanism of interaction between the respective business entities, showing a growth of beneficial compatibility, increasing the dynamics of development and the benefits of this type of cooperative. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki w Warszawie, Warszawa 2011.
 2. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie TEN-T, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
 3. Deregulation and Liberalisation of the Airline Industry. Asia, Europe, North America and Oceania Airlines-Deregulation, Ashgate Publishing Company, USA 2004.
 4. Hawlena J., Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2012.
 5. Hawlena J., Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, Prace Naukowe UE, Katowice 2012.
 6. Hawlena J., Znaczenie przewoźników niskokosztowych w procesie rozwoju turystyki kontynentalnej, "Logistyka" 2012, nr 3.
 7. http://www.e-hotelarstwo.com/aktualnosci/dossier?more=25230150.
 8. Ministerstwo Infrastruktury, Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski - prace analityczne, Raport Cząstkowy 1: Analiza obecnego stanu rynku transportu lotniczego w Polsce na tle rynku europejskiego i światowego. Umowa nr 268/2009. Warszawa 31 stycznia 2010.
 9. Liberadzki B., Koncepcja liberalizacji transportu, w: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, red. B. Liberadzki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań 2007.
 10. Liwiński J., Linie lotnicze świata, "Lotnictwo" 2004, nr 9.
 11. Liwiński J., Linie lotnicze świata, "Lotnictwo" 2005, nr 11.
 12. Low-cost traffic ranking, Airline Business, May 2009.
 13. Low-cost carriers financial snapshot, Airline Business, May 2011.
 14. Ojala M., The Competition Law of Central and Eastern Europe, Sweet & Maxwell, 1999.
 15. Ruciński A., Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu, w: Transport lotniczy, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 16. Rynek lotniczy 2009, red. T. Dziedzic, Instytut Turystyki w Warszawie, Wydawnictwo Eurosystem, Wiadomości Turystyczne październik 2009.
 17. Special Report low-cost carriers, Airline Business, May 2010.
 18. Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku (wersja jawna), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Analizy Rynku, Warszawa, luty 2010.
 19. Ziob Ł., Hybrydowe linie lotnicze - zmiany w modelu funkcjonowania przewoźników lotniczych jako efekt dopasowania do zmieniających się potrzeb rynkowych, w: Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, red. M. Michałowska, Prace Naukowe AE, Katowice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu