BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Narzędzia IT wspomagające budowanie relacji miedzyorganizacyjnych
Building Inter-Organizational Relations in the Context of Information Technologies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 153-167, rys., bibliogr. 45 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Organizacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Kapitał intelektualny
Organisation, Information and Communication Technology (ICT), Intellectual capital
Note
summ.
Abstract
Globalizacja procesów gospodarczych spowodowana postępem technologicznym stworzyła nowe paradygmaty funkcjonowania organizacji. Większy i swobodniejszy dostęp do informacji, komunikacja w czasie rzeczywistym między podmiotami rozproszonymi lokalizacyjnie przyczyniły się do stworzenia nowych warunków realizowania biznesu. Rozwój technologii umożliwił zwiększenie efektywności procesów biznesowych. Z drugiej strony jednak zwiększył szanse rynkowe dla większej grupy konkurentów poprzez ułatwienie zdalnego dostępu do rynków wcześniej niedostępnych geograficznie.(fragment tekstu)

Contemporary organizations, searching for new ways to exist on the markets and to gain competitive advantage, focus their attention on possibilities that are being created by possessing a network of inter-organizational links. Building honest and reliable inter-organizational relations in the conditions of business uncertainty is becoming one of the key determinants of a market success. Simultaneously, a progress in the scope of sending information and communicating between business entities has diametrically changed prospects and a range of running a business. The usage of modern solutions in the scope of the information and communications technology (ICT) created wide possibilities to communicate with a customer on geographically dispersed markets. In the article, the author indicated, basing on a thorough literature research, the significance of the relational capital for contemporary organizations, and the possibilities that modern ICT solutions bring in the scope of creating and maintaining interorganizational relations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Billewicz G., Billewicz A.: Elektroniczne systemy logistyczne, w: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa 2007.
 2. Brojak-Trzaskowska M.: Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 3. Ekonomika przedsiębiorstw, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2011.
 4. Bonis N.: There's a piece on your head - managing intellectual capital strategically,"Business Quarterly" 1996, No. 42.
 5. Borodako K.: Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa 2009.
 6. Cyfert S., Krzakiewicz K.: Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 2009.
 7. Dolmetsch R.: E-Procurement. Oszczędności w zaopatrzeniu, CeDeWu, Warszawa 2001.
 8. Dygas P.: Technologie informacyjne, w: Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 9. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001.
 10. Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Ministerstwo Gospodarki,Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2010.
 11. Hanzel H.: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty;Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 12. Herman A.: Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie"2008, nr 3.
 13. Hoffman-Bang P., Martin H.: IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego,"e-mentor" 2005, nr 4(11).
 14. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 15. Kisielnicki J.: MIS - Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 16. Kunasz M.: Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin 2003.
 17. Kurowska A., Derlatka T.: Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
 18. Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek,Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009
 19. Lenart A.: Kształtowanie kapitału relacyjnego warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa,
 20. Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009
 21. Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 22. Lindgren P., Saghaug F., Knudsen H.: Innovating business models and attracting different intellectual capabilities, "Measuring Business Excellence" 2009, Vol. 13, Iss. 2.
 23. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2004.
 24. Lubomirska-Kalisz J.: Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 25. Ekonomika przedsiębiorstw; red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2011.
 26. Morawski M.: Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych,
 27. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Future 2002, red.E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 Mouritsen J.; Classification, measurement and the ontology of intellectual capital entities, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2009, Vol. 13, Iss. 2,
 28. Nahapiet Y., Ghosal S.: Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review" 1998, No. 2.
 29. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 30. Pietruszka-Ortyl A.: Kapitał intelektualny organizacji,
 31. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka- Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007
 32. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 33. Reilly P., Williams T.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu, Wydawnictwo Wolters Kluwer,Warszawa 2012.
 34. Runiewicz-Wardyn M.: Knowledge-based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth; Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 35. Sitarska M.: Zastosowanie technologii informacyjnych w systemie informacyjnym marketingu, w: Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Wrocław 2008.
 36. Skrzypek E.: Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego,
 37. Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka,Warszawa 2009.
 38. Sokołowska A.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie,PTE, Warszawa 2005.
 39. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalnych, TNOiK, Toruń 2002.
 40. Szałkowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 41. Śladkowska O.: Wycena przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Inpress PR; s. 1; ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyj ne/02/02_27.doc [29.07.2012].
 42. Ulrich D.: Intellectual Capital = Competence & Commitment, "Sloan ManagementReview" 1998, No. 2.
 43. Urbaniak G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 44. Wachowiak P.: Pomiar kapitału intelektualnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 45. Wilk J.: Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004
 46. Wróbel J.: Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura,
 47. Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009
 48. SAP CRM http://www.sap.com/poland/solutions/business-suite/crm/brochures/pdf
 49. CRM Comarch CDN XL, http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/zarzadzanie-operacyjne/crm.
 50. BPSC Impuls 5 CRM http://www.computerworld.pl/aplikacjebiznesowe /crm/bpsc.impuls.5.crm.
 51. UNIT4 TETA CRM.NET http://www.teta.com.pl/oferta-produkty-erp-teta-constellation-crm.php.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu