BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zaufanie w kontekście relacji międzyorganizacyjnych
Trust in the Context of the Relationship between Micro-Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Zaufanie organizacyjne, Relacje organizacyjne, Kapitał relacyjny
Organizational trust, Organizational relationships, Relational capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono autorskie, subiektywne podejście do problemu stabilizacji i zachowania związków w organizacjach. Problem tworzenia zaufania w relacjach między organizacjami jest jednym z ważniejszych zagadnień w świetle globalizacji i dehumanizacji procesów biznesowych. Trendy biznesowe destabilizacji, wynikające z braku bezpośrednich kontaktów między partnerami, są problemem zauważalnym także w tendencji do tworzenia więzi społecznych. Autorka uważa, że tworzenie więzi zaufania zwiększa stabilność relacji między organizacjami i ich odporność na wpływ negatywnych impulsów ze środowiska.(abstrakt oryginalny)

Presented in the article is the author's point of view, subjective approach to the problem of stabilization and preservation of organizational relationships. While the problem of creating confidence in the inter-organizational relations is one of the more important issues in the light of globalisation and the dehumanization of business processes. Business trends of destabilisation, which result from the lack of direct contacts between the partners are a problem, which can be seen also in the trends for creating social relationships. The author believes that the creation of ties of trust increases the stability of the inter-organizational relationship and the Organization on the impact of adverse impulses from the environment.
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berliński L., Penc-Pietrzak I., Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa 2004.
 2. Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Chan Kim W., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa 2005.
 4. Chyłek M., Nadzór korporacyjny a kapitał relacyjny przedsiębiorstwa, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 5. Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Poznań 2009.
 6. Freeman R.E., McVea J., A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia; Working Paper No. 01-02; 2001.
 7. Freeman R.E., Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston 1984.
 8. Galata S., Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją: ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka, Difin, Warszawa 2007.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 10. Hanzel H., Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 11. Harvey S.J. Jr, World Database of Trust, University of Missouri, August 2007, http://onemvwebcom/sources/sources/World%20Database%20of%20Trust.pdf.
 12. Karczewski L., Założenia kulturowe - zaufanie - zarządzanie zasobami ludzkimi w Stanach Zjednoczonych i Japonii, "Prakseologia" 2003, nr 143.
 13. Keen P.G.W., Transforming Intellectual Property into Intellectual Capital: Competing in the Trust Economy, w: Capital for Our Time: The Economic, Legal, and Management Challenges of Intellectual Capita, Nicholas Imparato, Hoover Institution Press 1999.
 14. Kisielnicki J., Ochinowski T., Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych, w: Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2006.
 15. Kisielnicki J., Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych, www2.wz.edu.pl/ksiz/Wirtualna-Etyka2005.pdf.
 16. Klimas P., Strategiczne znaczenie relacji z interesariuszami. Wybór tekstów studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, PTE Oddział w Katowicach, Katowice 2011.
 17. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 18. Lisiecka K., Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 19. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 20. Moroziewski M., Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 21. Nooteboom B., Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures, Edward Elgar Publishing, Northamption 2002.
 22. Nooteboom, B., The dynamics of trust: Communication, action and third parties, "Journal of Comparative Sociology" 2011, No. 10.
 23. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 24. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 25. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 26. Ratnasingam P., Pavlou P., Technology Trust: The next value creator in B2B electronic commerce, Information Resources Management Association Conference, Seattle, Washington, May 19-22, 2002.
 27. Ratnasingam P., Inter-Organizational Trust in Business-to-Business, E-Commerce, IRM Press, 2005.
 28. Runiewicz-Wardyn M., Knowledge-based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 29. Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzania przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 30. Sako M., Prices, Quality, and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 31. Supernat J., Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 32. Svendsen A., The stakeholder strategy: Profiting from collaborative business relationships, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1998.
 33. Szałkowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 34. Sztompka P., Kultura zaufania, w: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2005.
 35. Ward M., 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 36. Watson M.L., Can There Be Just One Trust? A Cross-disciplinary Identification of Trust Definitions and Measurement, The Institute for Public Relations, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu