BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowski Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane patologie społeczne: dezorganizacja rodziny, samozniszczenie oraz przestępstwo - charakterystyka zjawisk w kontekście ekonomii społecznej
TheII Social Pathologies: Family Disorganization, Self-Destruction and Crime - Characteristics of the Phenomena in the Context of the Social Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 91-101, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ekonomia społeczna, Patologie społeczne, Socjologia rodziny, Ubóstwo
Social economy, Social pathologies, Sociology of the family, Poverty
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomia społeczna jest obecnie obszarem gospodarki, któremu poświęca się sporo uwagi. Ma ona na celu wspieranie regionalnego środowiska w procesie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie lub na stałe pozostających w stanie bezrobocia oraz pobudzać lokalne małe inicjatywy biznesowe do ogólnego wzrostu gospodarczego. Bariery stojące im na drodze, w postaci patologii społecznej, pokazują, jak rozległy i złożony jest to problem. Realizacja ekonomii społecznej w środowisku pogrążonym w tego typu zjawiskach jest trudna, jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że działalność społeczna gospodarki jest ważna i służy jako profilaktyka zapobiegania patologiom. Pełni także ważną rolę w skutecznym działaniu na rzecz rozwoju oraz stymuluje właściwie rozumienie społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)

The social economy is now an area of the economy, which pays special attention. Is aimed at supporting the regional environment in the process of professional activation among other socially excluded individuals or remain permanently in the state of unemployment. It also aims to encourage local small business initiatives for overall economic growth. Barriers in the form of social pathology shows how extensive and complex the problem is. Implementation of the social economy in an environment steeped in this type of phenomena is difficult, however, to realize that the social economy activity is recorded in the wider prophylaxis to prevent pathologies. An important role in the efficient operation of the development and stimulating play properly understood social responsibility inhabitants. If this succeeds, the environment and the functioning of the economic and social importance will be friendly and receptive to all kinds of initiatives. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Skimina A., Ubóstwo w Polsce 2010, www.egospodarka.pl/68860,Ubostwo-w-Polsce-2010,1,39,1.html.
 2. Brodnicki W.A., Informacje na temat samobójstw w Polsce na tle krajów europejskich, Sekcja Naukowa Suicydologii, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, http://psychiatria.org.pl/news, tekst,56,informacja_na_temat_samobojstw_w_polsce_na_tle_innych_krajow_europejskich.
 3. Budowa lokalnych partnerstw na rzecz integracji społecznych, red. H. Babis, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2009.
 4. Czaplicka K., Globalne ubóstwo. Perspektywa społeczno-ekonomiczna. Dialogi o rozwoju, Global Development Research Group, Warszawa 2007.
 5. Dezorganizacja rodziny, Poradnik pedagogiczno-resocjalizacyjny, www.poradnikpr.info/?p=4068.
 6. Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowski, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 7. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Janowski M., Etyka zawodowa a podstawowe patologie działalności gospodarczej, "Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka", red. G. Wolska, nr 607, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 9. Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Elementy patologii społecznych i kryminologii, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2001.
 10. Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, red. S. Rudnicki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2011.
 11. Podgórecki A., Patologie życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
 12. Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych, Profilaktyka, Reedukacja, Resocjalizacja, red. G. Miłkowska, A. Napadło, Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", Zielona Góra 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu