BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Uwarunkowania rozwoju inwestycji samorządowych w państwach UE w warunkach kryzysu gospodarczego
Background of the Development of Sub-National Governments Investments in the Eu Countries in the Conditions of Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 233-246, rys.,tab.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Inwestycje długoterminowe, Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy
Long-term investments, Local government, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Światowy kryzys gospodarczy wywarł bardzo istotny wpływ na kondycję finansów publicznych większości państw europejskich. Średni udział deficytu sektora general government w państwach UE w latach 2009-2010 przekroczył 6% PKB, podczas gdy przeciętna relacja długu publicznego do PKB sięgnęła 80%1. Do tak znacznego przyrostu zadłużenia publicznego przyczyniło się za-równo działanie tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury, jak też stosowanie różnego typu dyskrecjonalnych pakietów antykryzysowych. Niebagatelną rolę odegrała także presja społeczna na wzrost wydatków publicznych oraz coraz bardziej odczuwalne skutki niekorzystnych zmian demograficznych.(abstrakt oryginalny)

In the conditions of current economic crisis it seems essential to emphasize the new character of intervention measures taken by present-day countries in response to crisis phenomena. These efforts should go beyond immediate short-term measures and focus primarily on guaranteeing a long-term growth after the crisis ends, its essential el-ement being stable public finance. Sub-national governments have to play an important role in implementing investment recovery strategies, because the are responsible for more than a half of UE investment spending. The main aim of the article is to show the evolution of the SNG investment expenditures in terms of ongoing economic downturn and indication of the main obstacles to their development, as well as the presentation of practical activities to overcome these obstacles undertaken in selected European countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Government Finance Statistics Summary tables 2/2011 - Data 1996-2010, Eurostat.
 2. K. Rogoff, Jak długo rządy mogą chronić system, "Gazeta Prawna", 11 września 2009, nr 178.
 3. Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009, March 2009, OECD Paris oraz P.C. Padoan, Fiscal Policy in the Crisis: Impact, Sustainability and Long Term Implications, "ADBI Working Papers Series", Asian Development Bank Institute, No. 178, December 2009, OECD.
 4. Howe Regions Grow: Trends and Analysis, OECD Publishing, Paris 2009.
 5. The Impact of the Economic Downturn on Local Government in Europe. What Is Happen-ing and What Can Be Done?, red. K. Davey, Local Government and Public Service Reform Initia- tive, Open Society Foundations-Budapest, Hungary 2010, s.  49 i n.
 6. Making the most of Public Investments in a Tight Fiscal Environment. Multi-Level Gover-nance Lessons form the Crisis, OECD 2011.
 7. kwestionariuszowego przeprowadzonego przez Komisję Europejską w roku 2008 na 67 stosowanych reguł fiskalnych aż 5 funkcjonowało na szczeblu regionalnym, 15 na szczeblu lokalnym, zaś 3 na obu tych szczeblach, por. Fiscal rules database (2008), Euro-pean Commission Directorate General Economic And Financial Affairs, http://ec.europa.eu/ economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rule s/index_en.htm
 8. H. Bloechliger, C. Charbit, J.M. Pineiro, C. Vamalle, Sub- central Governments and Eco-nomic Crisis: Impact and Policy Responses, OECD Economic Department Working Papers, No. 752, OECD Publishing, Paris 2011.
 9. I. Koske, After the crisis: bringing German public finances back to a sustainable path, OECD Economics Department Working Papers No 766, OECD Publishing, Paris 2011.
 10. State Fund for Local Investment, Ministry of Public Administration, TDPC Ministerial Meeting, OECD, 31 March 2009.
 11. Spain's Response to the Crisis, G20 Country Briefs, 20-21 April, Washington, D. C., Inter-national Labour Organization 2010.
 12. Arrêté n°NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code général des collectivités territoriales (journal officiel du 15 décembre 2001).
 13. Regional Prioritization if Investment Strategies for Economic Recovery: What Information is Necessary? OECD Publishing 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu