BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych
Insitutional Determinants of Development of Innovative Integration Relations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 169-177, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Innowacyjność, Klastry, Konkurencyjność
Innovative character, Business cluster, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Czynniki instytucjonalne decydują o efektywności oddziaływania pomiędzy systemem wiedzy a gospodarką, a w rezultacie o sprawności funkcjonowania GOW. Najczęściej są one traktowane jako pewne warunki, w ramach których odbywa się działalność oparta na wytwarzaniu lub wykorzystaniu wiedzy. W praktyce jednak determinanty te mają podstawowe znaczenie i pełnią aktywną rolę w układzie oddziaływania wiedza-gospodarka, szczególnie w przypadku innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też uwarunkowania instytucjonalne można określić jako zespół cech, stanów, zjawisk i procesów o charakterze instytucjonalnym, mający istotny wpływ na zakres, formę, tempo i możliwości budowy oraz funkcjonowania GOW. Są to zatem te elementy, które odnoszą się do ogólnych ram oddziaływania pomiędzy wiedzą a gospodarką, których odpowiednie kształtowanie zwiększa efektywność tych oddziaływań.Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest prezentacja instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych. W pracy dokonano przeglądu koncepcji, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych,jakimi są struktury klastrowe (wiele z nich powstaje i funkcjonuje w sferze agrobiznesu). Praca ma charakter teoretyczny i poznawczy, a prowadzone aktualnie dalsze badania pozwolą na prezentację ich szczegółowych wyników w przyszłości.(abstrakt autora)

The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and the benefits resulting from efficiently functioning innovative integration relations which are cluster structures. This study attempts to assess the impact of institutional determinants for development innovative integration relations. Cluster structures can be a stimulant of many positive changes, especially towards the development of advanced integration processes, as well as an effective regional and transregional development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chrobocińska K., Juchniewicz M.: Konkurencyjność sektora MŚP na Warmii i Mazurach. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
 2. Czajkowska I.: Wpływ klastrów gospodarczych na innowacyjność przedsiębiorstw, "Economy and Management" 2010, nr 1.
 3. Figiel Sz., Kuberska D., Kufel J.: Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 4. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 5. Hołub-Iwan J., Małachowska M.: Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań,Szczecin 2008
 6. Jarus T.: Wiek kooperacji, w: Wielkopolska konkuruje wiedzą a nie biedą,http://www.funduszeonline.pl/files/SDI_2008.pdf.
 7. Kowalski A.M.: Rola klastrów w intensyfikacji wspó􀃡pracy nauki z gospodarką,
 8. Polska - Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 9. Sosnowska A., łobejko S.: Ekspertyza Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, PARP, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.
 10. Stachowiak K.: Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy - przykład Finlandii,
 11. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,Poznań 2008.
 12. World Economic Forum, 2011: Global Competitiveness Report 2011-2012,www.weforum.org.
 13. www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_86403.asp.
 14. www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_86409.asp.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu