BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samborski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Finansowanie działalności innowacyjnej w warunkach spowolnienia gospodarczego
Funding Innovation Activities in the Conditions of Economic Downturn
Source
Problemy Zarządzania, 2012, vol. 10, nr 1 (36), t. 2, s. 26-47, rys., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Młodzi przedsiębiorcy
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Koniunktura gospodarcza, Badania i rozwój (B+R), Źródła finansowania, Venture capital
Innovative character, Enterprise innovation, Business trends, Research & Development (R+D), Source of financing, Venture capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek kapitału ryzyka jest podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw bazujących na nowych technologiach. Odgrywa on kluczową rolę w promowaniu przełomowych innowacji i jest jedną z kluczowych determinant rozwoju przedsiębiorczości. Rynek kapitału ryzyka jest jednak bardzo wrażliwy na zmiany koniunktury gospodarczej. Finansowanie innowacji w warunkach spowolnienia gospodarczego staje się trudniejsze. Kurczą się bowiem wolne środki pieniężne, którymi dysponują zarówno inwestorzy, jak i same przedsiębiorstwa. Popularną miarą skali wysiłków innowacyjnych przedsiębiorstw i poszczególnych krajów są wydatki przeznaczane na badania i rozwój. Bezpośrednio związane są one z innowacjami produktowymi i procesowymi, a pośrednio z inwestycjami w wiedzę. Przy dużej zmienności otoczenia warto zadać pytanie o źródła finansowania działalności innowacyjnej w warunkach spowolnienia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Venture capital is the basic source of funding for enterprises based on the new technologies. It plays a key part in promoting crucial innovations and it determines the development of the entrepreneurship. The risk capital market is however very sensitive as far as the changes in the economic situation are concerned. Funding the innovation in the conditions of economic downturn becomes more difficult. Free funds which both investors and enterprises themselves have at their disposal are decreasing. Research and experimental development (R&D) expenditures are the most popular measures of the scale of the innovative efforts of enterprises and individual countries. They are connected directly with innovative products and processes and indirectly with investments in knowledge. The question should be asked about the sources of funding innovation activities in the conditions of economic downturn. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baygan, G. i M. Freudenberg 2000. The Internationalisation of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implications for Measurement and Policy. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, nr 7, Paris: OECD.
 2. Bąkowski, A., Głodek, P., Gołębiowski, M., Gulda, K., Jewtuchowicz, A., Klepka, M., Latyński, K., Matusia, K., Matusia, M., Mażewska, M., Niedzielski, P., Nowakowska, A., Stawasz, E. i K. Zasiadły 2005. Innowacje i transfer technologii słownik pojęć, Warszawa: PARP.
 3. Bureau of Economic Analysis 2011. National Economic Accounts. Gross Domestic Product. Current Dollar and Real GDP, www.bea.gov.
 4. Criscuolo, C. 2009, Innovation and Productivity: Estimating the Core Model Across 18 Countries, w: Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective, Paris: OECD.
 5. Gibson, R. 2009. Financing Innovation in Tough Times. Financial Executive, April, s. 26-28.
 6. Glinka, B. i J. Pasieczny 2004. Uwarunkowania polaryzacji regionów w Polsce, w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Tom II, s. 204-214. Katowice: TNOiK.
 7. Golińska-Pieszyńska, M. 2007. Społeczne warunki kreowania innowacji, w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Tom II, s. 211-219. Katowice: TNOiK.
 8. National Bureau of Economic Research 2008. Memo from the Business Cycle Dating Committee, December 1, www.nber.org.
 9. National Bureau of Economic Research 2010. Memo from the Business Cycle Dating Committee, September 20, www.nber.org.
 10. National Bureau of Economic Research 2011. US Business Cycle Expansions and Contractions, www.nber.org.
 11. Newell, S. 2006. Understanding Innovation Processes, w: D.G. Schwartz (red.) Encyclopedia of Knowledge Management, Hershey-London-Melbourne-Singapore: Idea Group Reference.
 12. OECD 1997. Government Venture Capital for Technology-Based Firms, Paris: OECD.
 13. OECD 2003. Venture Capital: Trends and Policy Recommendations. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, Paris: OECD.
 14. OECD 2008. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008, Paris: OECD.
 15. OECD 2009. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009, Paris: OECD.
 16. OECD 2010a. Measuring Innovation. A New Perspective, Paris: OECD.
 17. OECD 2010b. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010, Paris: OECD.
 18. OECD 2011a. Main Science and Technology Indicators (MSTI), Paris: OECD Database.
 19. OECD 2011b. OECD National Accounts Statistics, Paris: OECD Database.
 20. Paukert, M., Niederee, C. i M. Hemmje 2006. Knowledge in Innovation Processes, w: D.G. Schwartz (red.) Encyclopedia of Knowledge Management, Hershey-London- Melbourne-Singapore: Idea Group Reference.
 21. Płaczek, E. 2005. Innowacja w usługach logistycznych - rozważania ogólne, w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Unowocześnienie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, s. 147-157. Katowice: TNOiK.
 22. Samborski, A. 2006. Finansowanie przedsiębiorstw a poziom rozwoju rynku venture capital, w: D. Kisperska-Moroń (red.) Zarzadzanie. Kierunki badań, s. 303-317. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 23. Samborski, A. 2010. Finansowanie inwestycji rzeczowych w warunkach recesji: doświadczenia przedsiębiorstw amerykańskich, w: H. Buk, C. Olszak, E. Ziemba i M. Rówińska (red.) Ekonomia, Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, s. 499-521. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 24. Tamowicz, P. 1995. Fundusze inwestycyjne typu venture capital, Gdańsk: Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
 25. Węcławski, J. 1997. Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.36.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu