BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Strategie łańcuchów dostaw w dobie e-biznesu
Supply Chain Strategies for E-business Times
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 501-509, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Biznes elektroniczny, Łańcuch dostaw
e-business, Supply chain
Note
summ.
Abstract
W artykule przytoczono fragment badań nad strategiami łańcuchów dostaw, w których podjęto się m.in. ich identyfikacji oraz identyfikacji determinant je kształtujących. Wśród determinant nie znalazły się technologie informacyjne, ale podkreślono, że wykorzystanie IT wpływa na nie, np. zmniejsza skutki wahań popytu. Dwie strategie - wirtualnych i e-łańcuchów dostaw - zostały omówione bardziej szczegółowo, ze względu na ich związek z rozwojem Internetu. Całość rozważań zakończono analizą obszarów e-biznesu związanych ze strategiami łańcuchów dostaw. Rozpatrywanie strategii łańcucha dostaw w kontekście e-biznesu pozwala na wnioskowanie, że wdrażanie narzędzi e-biznesu powinno być podporządkowane strategii łańcucha dostaw, która jest podporządkowana strategii biznesu.(fragment tekstu)

The article quotes a fragment of research on strategies for supply chains, in which it was, inter alia, their identification and the identification of determinants influencing them. Among determinants were not included IT technologies, but stressed that the use of IT affects them, for example reduce the effects of fluctuations in demand. Two strategies - virtual and e-supply chains are discussed in more detail, because of its association with the development of the Internet. The whole consideration was completed analysis of e-business areas related to supply chain strategies. Examination of the supply chain strategy in the context of e-business, allows to deduce that the implementation of e-business tools should be subordinated to the supply chain strategy, which is driven by business strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami, Helion, Gliwice 2007.
 2. Cagliano R., Caniato F., Spina G.: E-business strategy. How companies are shaping their supply chain through the Internet, "International Journal of Operations & Production Management" 2003, Vol. 23, No. 10.
 3. Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, red. D. Kisperska-Moroń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 4. Chopra S., Meindl P.: Supply Chain Management. Strategy. Planning, and Operation, Pearson, New Jersey 2010.
 5. Croom S.R.: The impact of e-business on supply chain management. An empirical study of key developments, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, Vol. 25, No. 1.
 6. Hines T.: Supply Chain Strategies, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 7. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 8. Kostecka A., Zrównoważony łańcuch dostaw: Zarządzanie end-to-end, 3 stycznia, wywiad z R. Martinem, seniorem wiceprezydentem Global Supply Chain Competitive, Capabilities International
 9. Lowson R., King R., Hunter A.: Quick Response: Managing the Supply Chain to Meet Customer Demand, John Wiley and Sons, London 2000.
 10. Preiss K., Goldman S.L., Nagel R.N.: Cooperate to Compete: Building Agile Business Relationships, Van Nostrand Reinhold, New York 1996.
 11. Rudnicki R., Zarządzanie łańcuchem dostaw.
 12. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010.
 13. Watson-Manheim M.B., Chudoba K.M., Crowston K.: Discountinuities and Continuities. A New Way to Understand Virtual Work, "International Technology and People" 2002, Vol. 15, No. 3.
 14. Wieczerzycki W.: Rola technologii informacyjnych w łańcuchach dostaw, w: Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010.
 15. Wilson T.: Service Links Virtual "Demand Chain", Internet Week, Manhasset, Sep. 13, 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu