BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewska Anna Wanda (Uniwersytet Łódzki)
Title
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej w ujęciu krajowym i regionalnym
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 11-28, bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Raport Innovation Union Scoreboard, Innowacyjność gospodarki, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Gospodarka
Innovation Union Scoreboard report, Innovation economy, Economic and Monetary Union (EMU), Economy
Note
summ.
Abstract
Polska i polskie regiony nie wyróżniają się zatem na tle państw i regionów Unii Europejskiej pod względem poziomu innowacyjności. Ze względu na wartość sumarycznego wskaźnika innowacyjności zarówno według EIS 2009, jak i IUS 2010, Polska charakteryzuje się niższym poziomem innowacyjności od średniej unijnej i znajduje się w przedostatniej grupie państw Moderate innovators. Polskie województwa w porównaniu z innymi regionami NUTS 2 Unii Europejskiej również nie wypadają najlepiej w tym zakresie. Według Regional Innovation Scoreboard 2009 żadne z polskich województw w 2006 roku nie znalazło się w trzech pierwszych grupach regionów (o wysokim, średniowysokim i średnim poziomie innowacyjności), a aż 11 województw znalazło się w ostatniej grupie regionów o "niskim poziomie innowacyjności.(fragment tekstu)

The innovation and innovativeness play an important role in the knowledge-based economy as the ability to create and absorb innovation becomes a factor of competitiveness in the global economy. In the first part, the article presents some definitions of "innovation" and "innovativeness", its different levels of analysis and the problem of its measure. The next part presents European Innovation Scoreboard (EIS), Innovation Union Scoreboard 2010 and Regional Innovation Scoreboard (RIS) as well as the indexes proposed by them to measure innovativeness at regional and national level. The article also includes the analysis of the innovativeness of Poland and Polish regions in the European Union mainly according to the results of EIS 2009, IUS 2010 and RIS 2009.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji [KOM (2010) 2020, wersja ostateczna], Bruksela 3.03.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_ part1_v1.pdf (20.10.2011).
 3. European Innovation Scoreboard (EIS ) 2009. Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe Inno Metrics, Pro Inno Europe Paper No. 15, Enterprise and Industry, European Commission, 2010, http://www.proinno-europe. eu/sites/default/files/page/10/07/I981-DG%20ENTR-Report%20EIS.pdf (17.10.2011).
 4. Eurostat regional yearbook 2010, European Union 2010, http://epp.eurostat.ec.europa. eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-10-001/EN/KS-HA-10-001-EN.PDF (22.10.2011).
 5. Gorzelak G., Olechnicka A., Innowacyjny potencjał polskich regionów, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003.
 6. Hollanders H., van Cruysen A., Rethinking the European Innovation Scoreboard. A N ew Methodology for 2008-2010, Pro Inno Europe Inno Metrics 2008, http:// www.proinno-europe.eu/extranet/Fadmin/uploaded_documents/InnoMetrics_ EIS2008_Methodology_Report.pdf (23.10.2011).
 7. http://www.bruksela.lodzkie.pl/pl/news/20100127.html (22.10.2011).
 8. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, Pro Inno Europe INNO METRICS, 2011, http:// www.proinnoeurope.eu/sites/default/files/docs_EIS2010/IUS_2010_final.pdf (23.10.2011).
 9. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 10. Konkluzje prezydencji - Bruksela, 22 i 23 marca 2005 r., Rada Europejska, Bruksela, 23 marca 2005 [CONCL 17619/05], http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/6F- 43981F9E15A735C12572BC003E380B/$file/2005_KonkluzjeBruksela_22_23_ marca_2005.pdf (3.04.2009).
 11. Markowska M., Innowacyjność input a output europejskiej przestrzeni regionalnej - próba oceny zmian w czasie, www.instytut.info/Vkonf/site/22.pdf (22.10.2011).
 12. Markowska M., Problematyka pomiaru innowacyjności regionalnej w statystyce unijnej, w: Statystyka wczoraj, dziś i jutro, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" 2008, t. 56.
 13. Markowska M., Tendencje w pomiarze regionalnej innowacyjności - podejście amerykańskie, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z. 1124, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 14. Markowska M., Wykorzystanie miary Braya-Curtisa do oceny miejsca Polski w UE pod względem innowacyjności gospodarki, w: Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych, nr 19, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z. 1180, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 15. Regional Innovation Scoreboard (RIS ) 2009, Pro Inno Europe INNO METRICS, December 2009, http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/03/ RIS_2009-Regional_Innovation_Scoreboard.pdf (17.10.2011).
 16. Regional Innovation Scoreboard 2009. Methodology report, Pro Inno Europe INNO METRICS, December 2009, http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/ page/10/07/RIS_2009_Methodology_report.pdf (17.10.2011).
 17. Strahl D., Innowacyjność regionów Polski na tle europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój sektora usług, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z. 1124, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 18. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/sl/ StrategiaLizbonska.pdf (20.10.2011).
 19. Wójcik K., Strategia lizbońska: Strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia, część 1, Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w strategii lizbońskiej, "Unia & Polska", Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu