BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszałka Jerzy (Politechnika Gdańska)
Title
Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce
Selected problems in the development of innovation SMEs in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 11-34, tab., rys.,bibliogr.52 poz.
Issue title
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Model Triple Helix, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Triple Helix model, Innovations, Small business
Note
summ.
Abstract
Już wiele krajów oraz zarządzających nimi polityków i działaczy gospodarczych dostrzegło, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają olbrzymi wpływ na sytuację ekonomiczną społeczności lokalnych, regionów, państw i ugrupowań ponadnarodowych. O obliczu gospodarki i zamożności społeczeństw decydują dziś nie tylko największe przedsiębiorstwa, choć nikt nie kwestionuje ich znaczenia dla rozwoju gospodarczo-społecznego, konkurencyjności i silnego oddziaływania na wszystkie obszary ludzkiej aktywności. W świetle turbulencji środowiska i konieczności szybkiego, elastycznego dostosowywania się do obserwowanych zmian MŚP wciąż skutecznie radzą sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. (fragment tekstu)

Article presents the concept and importance of innovation for SMEs. Discusses the process of innovation and its requirements. Defined supply side, demand and interactive model of innovation. Characterized basic skills in managing innovation. Presented the results of investigations of factors affecting innovation process in Poland. Proposed to look at innovation development through the prism of the concept of Triple Helix. It highlighted the need for a comprehensive look at the innovation process and its problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J., Przez innowację do wzrostu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 2. Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 3. Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.
 4. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 5. Chesbrough H.W., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 6. Christensen C.M., Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 7. Christensen C.M., Raynor M.E., Innowacje. Napęd wzrostu, Studio EMKA, Warszawa 2008.
 8. Daszkowska M., Koszałka J., Innowacje jako źródło ekspansji marketingu relacji, w: Ekspansja czy regres marketingu, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 2006.
 9. Davila T., Epstein M., Shelton R., Making Innovation Work. How to Manage It, Measure It, and Profit from It, Wharton School Publishing, New Jersey 2006.
 10. Dodgson M., Gann D., Salter A., The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford 2008.
 11. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 12. Dominiak P., Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, Warszawa 2008.
 14. Encyklopedia organizacji i zarządzania, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1981.
 15. Geffroy E.K., Clienting. Jedyne, co przeszkadza, to klient, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1996.
 16. Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, PTE, Koszalin 2008.
 17. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 18. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 19. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, Harlow 2008.
 20. Kelley T., Littman J., Sztuka innowacji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 21. Koszałka J., Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MŚP, PARP, Warszawa 2011.
 22. Koszałka J. (red.), Jettmar J., Klajbor T., Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje. Poradnik metodyczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Politechnika Gdańska, Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna BRAINET, Gdańsk 2008.
 23. Kryk B., Piech K., Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 24. Łobejko S., Dobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2010.
 25. Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 26. Narayanan V.K., Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 27. Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w układach wirtualnych, red. Z. Cygan, W. Grudzewski, R. Kulikowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2003.
 28. Pakulska T., Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH, Warszawa 2005.
 29. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
 30. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Wspólnoty Europejskie 2005.
 31. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001.
 32. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 33. Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2005-2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007.
 34. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS -P), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004.
 35. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 36. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 37. Sosnowska A., Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po roku 2004, w: Drogi do sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, Warszawa 2008.
 38. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 39. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 40. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 41. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation. Integrating technological, market and organizational change, John Wiley & Sons, Chicester 2005.
 42. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow UK 2008.
 43. Wielka encyklopedia powszechna PWN , PWN, Warszawa 1964, t. 3.
 44. Wissema J.G., Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
 45. Wiśniewska J., Janasz K., Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa 2012.
 46. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 47. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT , Difin, Warszawa 2011.
 48. Europaeu.int/enterprise_policy/sme_definition/index_eu.htm.
 49. Fabryka TPCA w Kolinie stawia na elastyczność, http://www.samar.pl/_/3/3.a/52360/ Fabryka-TPCA-w-Kolinie-stawia-na-elastyczno%C5%9B%C4%87.html?locale= pl_PL.
 50. http:/klastry.pomorskie.eu/kontent/słownik.php.
 51. http:/klastry.pomorskie.eu/kontent/słownik.php. P. LeBeau, Toyota Show Flexibility With Prius/Highlander/Tundra Moves, http:// www.cnbc.com/id/25409881/Toyota_Shows_Flexibility_With_Prius_Highlander_ Tundra_Moves.
 52. www.pi.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu