BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej w Polsce - próba ekonomicznej oceny
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 91-104, bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przemysł spożywczy
Enterprise innovation, Food industry
Note
summ.
Abstract
Opracowanie ma na celu przedstawienie ważniejszych kwestii związanych z innowacyjnością podmiotów prowadzących działalność w dziale przemysłu spożywczego w Polsce. Wyniki przedstawione w nim są częścią podjętych badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Mają one charakter opisowy i analityczny. Jako narzędzie badawcze przyjęto analizę stanu badań w zakresie danej tematyki, jak również analizę opisową. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny i przeglądowy. Zostało sporządzone w oparciu o dostępne źródła wtórne. (fragment tekstu)

The study is regarding the innovative activity of enterprises of the food industry in Poland. A level of the expenditure and effects of the innovative activity was described in food enterprises. In it an attempt to determine the effectiveness of the innovative activity of food companies with different measures and indicators of enterprises examining the innovation was made.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, przeł. E. Czerwińska, Studio Emka, Warszawa 2004.
 2. Durlik J., Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii. Druga Międzynarodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych "Przedsiębiorstwo przyszłości", Instytut ZTI, Warszawa 2001, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref16_full. html (10.03.2011).
 3. Dymarski W., Polityka innowacyjna, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008, www. ae.poznan.pl/pgisp/syl/pi/htm (16.06.2011).
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2005-2007, notatka informacyjna, wyniki badań GUS-u, Główny Urząd Statystyczny, Departament Przemysłu, materiał na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2008.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, notatka informacyjna, wyniki badań GUS-u, Główny Urząd Statystyczny, Departament Przemysłu.
 6. European Innovation Scoreboard (EIS ) 2009. Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe, European Union 2010.
 7. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2006.
 8. Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, red. A. Żołnierski, Warszawa 2008.
 9. Innowacyjność 2010, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2010.
 10. Juchniewicz M., Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009.
 11. Łukasik P., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2008.
 12. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 13. Ostrowska A., Budżet na badania i rozwój w nowej perspektywie finansowej UE , www.pi.gov.pl (25.01.2012).
 14. Porter M.E., Porter o konkurencyjności, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 2001.
 15. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 2011.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004- 2005, red. A. Tokaj-Krzewska, S. Pyciński, PARP, Warszawa 2006.
 17. Rocznik statystyczny przemysłu 2002-2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 18. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 2003.
 19. Sarul J., Rola funduszy ekologicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki, w: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 20. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, przekł. J. Grzywicka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 21. Siekierski J., Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej i Polski, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 1 (17), Tarnów 2011.
 22. Siekierski J., Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 1 (9), Tarnów 2006.
 23. Szczepaniak I., Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w: Przemysł Spożywczy, t. 64, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, Warszawa 2010.
 24. Świtalski W., Nauka, zasoby wiedzy, teorie innowacyjności a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 2004, nr 1.
 25. Wagner-Staszewska T., Innowacyjność w gospodarce, "Nowe Życie Gospodarcze" 2007, nr 1.
 26. Wielka encyklopedia powszechna, t. 12, hasło: innowacje i innowacyjność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 27. www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/annexes - strona internetowa inicjatywy Pro Inno Europe (1.04.2012).
 28. www.stat.gov.pl - strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego (16.06.2011).
 29. Wyniki szczytu RE 2004. Konkurencyjność i innowacje, rozdział III, sekcja II, Bruksela.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu